Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşveren Markası Algısı İle Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Tahir Akgemci
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Gülşen Sarı Gerşil
Dr. Öğr. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Serap Kalfaoğlu
Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Leyla Erat
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Pazarlama ilkelerinin özellikle “marka bilincinin” mevcut ve potansiyel çalışanlara yönelik olarak İK faaliyetlerine uygulandığı bir yöntem olarak atfedilen “işveren markası”, yetenek savaşlarının yaşandığı 90’lı yıllardan bu yana, işletmelerin işveren olarak imajlarını yetenekli personel bulmak için yeniden tasarlamaları ve geliştirmeleri gerektiğine vurgu yapan bir akımdır. Güçlü bir işveren markasının, çalışanları elde tutması ve örgütleri ile bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak özdeşleşmelerini sağlaması varsayımından hareketle, bu araştırmada, Konya ilindeki itfaiye kurumunda görev yapmakta olan çalışanların algıladıkları işveren markası ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki etkileşim ve ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Van Dick (2004)’in geliştirip Köse (2009)’nin Türkçeye uyarladığı “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” ve Collins (2007)’in geliştirip Demirkan (2017)’ın Türkçeye uyarladığı “İşveren Markası Ölçeği” kullanılarak hazırlanan anket formu 140 çalışana uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuçta, işveren markası algısı ile örgütsel özdeşleşme düzeyi arasında anlamlı (p<0,05), pozitif ve orta düzeyde (r=0,554) bir ilişkinin olduğu, ayrıca çalışanların işveren markası algısının örgütsel özdeşleşmenin %30,2’sini açıkladığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, Özdeşleşme, Örgütsel Özdeşleşme

A Research on Relationship Between Employer Brand Perception and Organizational Identification

"Employer brand", attributed to marketing principles as a method of applying "brand awareness" to HR activities for existing and potential employees, has been a trend emphasizing the need for businesses to redesign and improve their image as employers to find talented personnel since the 90s when talent battles took place. Acting on the assumption that a strong employer brand will retain employees and enable them to be cognitively, emotionally, and behaviorally identification, in this research, determining the relationship between employer brand perceptions and organizational identification levels of the employees working in the fire brigade in Konya province is aimed. Then, a questionnaire prepared by using “Organizational Identification Scale” of Van Dick (2004), adapted to Turkish by Köse (2009) and “Employer Brand Scale” of Collins (2007), adapted to Turkish by Demirkan (2017) is applied to 140 employees and the obtained data are analyzed by SPSS program. Relevant analyzes have showed that there is a significant (p <0,05), positive and moderate level (r = 0,554) relationship between employer brand perceptions and organizational identification levels of employees and also employer brand perception has explained 30.2% of organizational identification.

Keywords: Organizational Identification, Employer Brand, Identification

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.