Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kişisel Özellikler Kararları Etkiler, Peki Ya İhracat Kararını? İhracat Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Esra Sena Türko
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Berrak Yellice
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, girişimcinin kişisel özelliklerinin ihracat kararı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla çalışmada, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler arasında, girişimcinin çeşitli özellikleri ve ihracat konusunda algı düzeyi ifade eden çeşitli değişkenler açısından fark bulunma durumu araştırılmıştır. Analiz sonucuna göre, girişimcinin çeşitli kişisel özelliklerini ifade eden altı değişkenin üçünde ve ihracat algı düzeyi konusunda sunulan beş ifadenin ikisinde, ihracat yapma durumu açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. İhracat yapan işletmelerin sahipleri, ihracat yapmayanlara kıyasla daha yüksek düzeyde sık sık yurtdışına çıkmakta, fuarlara katılmakta ve risk üstlenmektedir. İhracat yapmayan işletmeler, ihracat yapan işletmelere kıyasla daha yüksek düzeylerde ihracat yapmak için büyük sermaye gerektiğini ve büyük ölçekli işletme olmak gerektiğini ifade etmiştir. Çalışmada ihracat oranı ile girişimcinin çeşitli özellikleri arasında ilişki bulunma durumu incelenmiş, çok zayıf pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca, girişimcinin çeşitli özellikleri ile; ihracat yapma nedenleri, ihracat yapmama nedenleri ve ihracat konusunda algı düzeyi ifade eden çeşitli değişkenler açısından ilişkiler araştırılmıştır. Çalışma Bursa’da tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren 246 işletmeye uygulanan bir saha araştırması içermektedir. Veri setinin normal dağılım gösterme durumu TekÖrneklem Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiş; değişkenler arasında farklılık bulunma durumu parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiş ve değişkenler arası ilişkiler Spearman korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İhracat Kararı, Girişimcinin Kişisel Özellikleri, Bursa, İhracat

Personality Traits Affect Decisions, What If Export Decision? A Comparative Study on Exporting and Non-Exporting Companies

The aim of this study is to investigate the effects of the entrepreneur’s personality traits on export decision. With this aim, differences between exporting and non-exporting companies, on entrepreneur’s personality traits and variables representing perception on exporting are investigated. According to exporting status; mean ranks for two groups differ significantly from each other in three variables among six variables representing personality traits of the entrepreneur; and two variables among five variables representing perception on exporting. Compared to owners of the non-exporting companies, owners of the exporting-companies seem to have higher scoring for visiting abroad frequently, attending to fairs and taking risk. Compared to exporting-companies, non-exporting companies have higher scores for expressing that exporting requires big capital and big company scale. The relationship between export rate and entrepreneur’s personality traits are investigated, and very weak positive relations are detected, in the study. Besides, relationship between entrepreneur’s personality traits; and reasons of exporting, reasons for not-exporting and variables representing perception on exporting are investigated. The study includes a field research applied to 246 firms operating in textile industry in Bursa. Normal distribution of the data set is evaluated with One-Sample Kolmogorov-Smirnov test; differences between two groups are detected with non-parametric Mann- Whitney U test; and relations between variables are interpreted with Spearman’s correlation.

Keywords: Turkey, Export Decision, Entrepreneur’s Personality Traits, Export, Bursa

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.