Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kümelenme ve TR 32 Bölgesi İllerinde Kümelenme Potansiyeli

Cemal İyem
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Derya Gül Öztürk
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Fatma Zehra Yıldız
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Küreselleşme ile birlikte ülkeler, bölgeler ve endüstriler arasındaki rekabet giderek daha yoğun ve karmaşık bir hale gelmiştir. İlk olarak 1890’lı yıllarda Marshall tarafından endüstriyel yoğunlaşmalar olarak dile getirilen kümelenme kavramı; ulusal, bölgesel ve yerel rekabetçiliğin, yeniliğin ve gelişimin sağlanabilmesinde bir araç olarak görülmektedir. 1960’lı yıllarda Avrupa’da belirli endüstriyel bölgelerde yoğunlaşmış, teknolojik ve stratejik olarak işbirliği yapmaya eğilimli küçük firmaların bulunduğu bölgelerin gelişmesiyle başlayan kümelenme, Porter’ın (1990) ‘’Ulusların Rekabet Avantajı’’ eserinde rekabet açısından önemli olan birbiriyle bağlantılı endüstriler ve kurumların belirli yerlerde coğrafi olarak yoğunlaşmaları olarak yeniden ortaya konulmuştur. Geniş kapsamlı bir konu olan kümelenme ile ilgili olarak bu çalışmanın amacı, TR 32 bölgesinde yer alan Aydın ve Denizli illerinde kümelenme potansiyeli olan alanların ve bunların bölgesel rekabet üstünlüğü üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla, sektörlerin tanımlanması için genellikle istihdam sayıları üzerinden gerçekleştirilen ve nicel bir analiz yöntemi olan üç yıldız analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Aydın ve Denizli illerinde kümelenme potansiyeli olan alanların varlığını ve bunların hem bölgesel hem de ulusal rekabet avantajı sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kümelenme, Üç Yıldız Analizi, Rekabet Avantajı, TR 32 Bölgesi

Clustering and Clustering Potential in TR 32 Regions Province

With globalization, competition between countries, regions and industries has become more intense and complicated. The concept of clustering, first expressed by Marshall in 1890 as industrial concentrations; is seen as a tool for national, regional and local competitiveness, innovation and development. Starting in 1960s with the development of regions with small firms concentrated in certain industrial regions in Europe and prone to technologically and strategically cooperating, in Porter's (1990) work "Competitive Advantage of Nations" reinterpreted as geographically concentrated in some places the interconnected industries and institutions that are important to the competition. The aim of this study with regard to clustering, which is a comprehensive issue, is to investigate the clustering potential areas in the TR 32 region and their effects on regional competitive advantage. According to the results of the study, Aydın and Denizli province shows the existence of clustering potential areas and that they can provide both regional and national competitive advantage.

Keywords: Clustering, Tri-Star Analysis, Competitive Advantage, TR 32 Region

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.