Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Faaliyetlerin Maliyetlemesi

Seyhan Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Filiz Aslan Çetin
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Sevgi Cengiz
Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Hizmet sektörünün bir öncüsü olarak lojistik, sağladığı istihdam olanakları ve yarattığı katma değer sayesinde Dünya ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Başta gıda olmak üzere, ilaç, otomotiv, tekstil, inşaat, plastik, kozmetik gibi sayılabilen daha birçok sektöre hizmet vermekle birlikte iktisadi faaliyetlerin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda hayli ciddi öneme sahip işletme lojistik faaliyetleri yönetimi hususu; rekabet koşullarındaki hızlı artış ve teknolojik gelişmelerde yaşanan keskin ilerleme nedeniyle tekrar gözden geçirilmesi gereken bir duruma gelmiştir. Çünkü globalleşen Dünya; lojistik faaliyetlerini nicelik ve nitelik olarak ciddi değişiklere maruz bırakmıştır. Bu değişikliklere bağlı olarak da; lojistik faaliyetlerin maliyetlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla; lojistik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin meydana getirdiği maliyet unsurlarının kontrol edilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Sonuçta; işletme maliyetlerindeki herhangi bir artış; işletmenin finansal performansını ve dolayısı ile yatırım değerini negatif yönde etkilemektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı; lojistik maliyetleri ve yapısını açıklamak suretiyle; lojistik faaliyetlerini maliyetlemek için kullanılan yöntemleri teorik çerçevede irdelemektir. Bu amaçla literatürde yer alan çok sayıda çalışma incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Maliyetleri, Lojistik Maliyet Unsurları, Lojistik

Costing of Logistics Activities

As a pioneer of the service sector, it provides a significant contribution to the world economy thanks to its logistics, the employment opportunities it provides and the added value it creates. It plays an important role in reaching more wider segments of the economic activities, while providing more services such as food, medicine, automotive, textile, construction, plastic, cosmetics and more. In this context, management of enterprise logistics activities with considerable precaution; due to the rapid increase in competition conditions and the sharp improvement in technological developments. Because the globalizing world; logistics activities in quantitative and qualitative terms. Depending on these changes; significant increases have been made in the costs of logistics activities. Therefore; it has become a necessity to control the logistic activities and the cost elements that these activities have brought about. After all; any increase in operating costs; the financial performance of the operator and therefore the value of the investment are affected negatively. By explaining the intentional logistics costs and structure of the work done in this context; the methods used to cost the logistics activities. For this purpose, a number of studies in the literature have been investigated.

Keywords: Logistics, Logistics Costs, Logistics Costs Components

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.