Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sağlık Turizminde İnsan Kaynağı Envanteri: Kuşadası Örneği

Ebru Özlem Bilgin
Dr., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Burcu İyem
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Sağlık turizmi, literatürde cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer tıbbi müdahaleleri içeren uygulamalara ihtiyaç duyan hastalara “maliyet etkin” özel tıbbi bakım verilmesi maksadıyla turizm endüstrisi ile işbirliği yapılması durumu olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir hizmetin verilmesi şüphesiz insan kaynağının profesyonelliğini gerektirir. Bu bağlamda, çalışma sağlık turizmindeki insan kaynağının mevut durumunu, sağlık turizminin en sık uygulanan yerlerinden biri olan Kuşadası ilçesi örneği ile açıklamayı amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi kanallarla İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden, 2017 yılına ait toplanan verilerden hareketle sektörden seçilecek orta ve üst düzey yöneticiler biçimsel olmayan yapılandırılmamış derinlemesine mülakat yapılarak sağlık turizmi bakımından Kuşadası’nın insan kaynağı envanterinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nitel bir araştırma tasarımı kullanılacaktır. Çalışmada genel bir sonuca ulaşmayı hedefleyen içerik değerlendirmesi yöntemine başvurulacak ve veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanarak, analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sağlık Turizmi, İnsan Kaynağı

Human Resource Inventory in Health Tourism: Kusadasi Sample

Health tourism is defined as the case of cooperation with the tourism industry in order to provide “cost effective hast special medical care to patients in the literature who need surgery or other medical interventions requiring special expertise. The provision of such a service requires undoubtedly the professionalism of human resources. In this context, the study aims to explain the current status of human resources in health tourism with the example of Kuşadası which is one of the most frequently used places of health tourism. Based on the data collected from the Provincial and District Health Directorates and official data collected by the Ministry of Health in 2017, it is aimed to present the inventory of Kuşadası's human resources in terms of health tourism by conducting an in-depth in-depth interview with non-formal and medium-level managers selected from the sector. In this study, a qualitative research design will be used. Content evaluation method which aims to reach a general result will be used and data will be collected and analyzed by document review.

Keywords: Tourism, Health Tourism, Human Resource

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.