Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

TCDD’de Deregülasyon

Veysel Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Ahmet Kasap
Öğr. Gör., Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye

Serdar Budak
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Teknolojinin gelişimi uluslararası ve ulusal ticareti artırmıştır. Artan bu ticaret refahın artmasına, refahın artması da hem yolcuların hem de emtianın hareket alanının fazlaşmasına neden olmuştur. Daha güvenli ve iyi şartlarda taşınma sorunun ortaya çıkması bu konuda ülkelerin çözüm yolu üretmelerinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çözüm yollarından biri de ulaştırma alanında demir yolu yük ve yolcu taşımacılığıdır. Dünyada 21. yüzyıla kadar demiryollarında devlet sektörünün varlığı diğer yük ve yolcu taşımacılığındaki aktörlerin demiryolu aleyhine gelişmesine neden olmuştur. Devletin katı regülâsyonları ve politik uygulamaları, bu alanın geride kalmasının nedenidir. Bir ekonomide, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın gerçekleşmesinde tek başına devletin rol alması günümüz ekonomileri için geçerli bir durum değildir. Bu sebeple; demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının yeniden yapılanma ihtiyacı çoktan ortaya çıkmıştır. Avrupa demiryolu taşımacılığında da son otuz yılda reform ve düzenlemeler artmıştır. AB’ye aday ülke konumundaki Türkiye’de demiryolu taşımacılığı konusundaki deregülasyonlara 2013 yılında çıkarılan “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” ile başlanılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren ulaştırma sektöründe demiryolu taşımacılığının rekabet yapısı ve kanunun yürürlüğe girmesiyle yeniden yapılanma süreci incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demiryolları, Demiryolu, TCDD, Deregülasyon

The Deregulation in Republic of Turkey Railway

The development of technology has increased international and national trade. The increase of this welfare of trade and the increase of welfare caused the increase of both the passengers and the movement area of the emtian. The emergence of safer and better conditions of move has necessitated countries to produce solutions. One of these solutions is the transportation of railway freight and passengers in the transportation. Until a 21th century the state sector on railroads around the world has caused other freight and passenger transporting actors to develop against the railroad. The state's strict regulations and political practices are the reason of backward in this part. In an economy, economic growth and the role of the state does not adequate alone in order to improve for today's economies. Therefore; the need for restructuring of rail freight and passenger transport has already arisen. In the last thirty years, European rail transport has also increased in reforms and regulations. In Turkey, which is a candidate for the EU, is initiated about railway transport to deregulation within 2013 "Law on the Liberalization of Railway Transport in Turkey." In this study, since the establishment of the Republic of Turkey in the rivalry structure of the rail freight transport sector and restructuring of the entry into force of the law is investigated.

Keywords: Railway, TCDD, Deregulation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.