Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Temel Lojistik İnovasyon Yeteneklerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi: Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Üzerine Bir Araştırma

Hamit Erdal
Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Lojistik fonksiyonların kapsamı ve rolü son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. Önceleri sadece pazarlama ve üretim gibi temel fonksiyonlar için destekleyici bir rol oynayan lojistik günümüzde, depolama, taşıma, satın alma, dağıtım, stok yönetimi, paketleme ve hatta müşteri hizmetlerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu kadar kapsamlı fonksiyonları yerine getirmek ve piyasada sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için günümüzün bilgi temelli toplumlarında ilerlemenin hayati unsuru olan inovasyon, lojistik hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere işletmelerin başarısı için son derece önemlidir. Bu çalışmada, lojistik hizmet sağlayıcıların hangi inovasyon yeteneklerine odaklanacakları ve bu doğrultuda ayıracakları kaynakları optimize etmelerine destek olmak amacıyla temel lojistik inovasyon yeteneklerinin önem derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla lojistik inovasyon konusunda son beş yıl içerisinde en az bir uygulama gerçekleştiren 3 lojistik firmasının üst düzey yöneticileri ile uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi bölümü öğretim üyelerinden çok kriterli karar verme yöntemlerine aşina olan 2 akademisyen olmak üzere toplam 5 uzman ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler neticesinde elde edilen uzman görüşleri ile Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak temel lojistik inovasyon yeteneklerinin önem dereceleri ortaya koyulmuştur. Gerçekleştirilen kapsamlı literatür taramasında, bu çalışmada olduğu gibi lojistik inovasyon yeteneklerinin önceliklendirilmesine yönelik başka bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: AHP, Lojistik İnovasyon, Lojistik Yetenekler, Lojistik Hizmet Sağlayıcılar

Determination of the Importance of Basic Logistics Innovation Capabilities: An Investigation on Logistic Service Providers

The scope and role of logistics functions have changed significantly over the past years. In the beginning, logistics just used to have a supportive role to primary functions, for instance, marketing and manufacturing, today have expanded to cover warehousing, transportation, purchasing, distribution, inventory management, packaging, manufacturing, and even customer service. Innovation, the vital element for progress in today’s knowledge-based societies, is pivotal to the success of enterprises including logistics service providers to fulfill such comprehensive functions and to ensure sustainable competitive advantage. In this study, it was aimed to determine the importance of basic logistics innovation capabilities in order to support to focus on which innovation capabilities of logistics service providers and to optimize their resources. For this aim, face-to-face interviews were held with top executives of 3 logistics companies which performed at least one logistic innovation application within the last five years and 2 academicians from the international trade and logistics management departments of the univercities who are familiar with the multi-citeria decision making methods Expert opinions, obtained from the interviews, and Analytical Hierarchy Process method were used to determine the importance of basic logistics innovation capabilities. In the comprehensive literature review, it has not been observed any other similar study that was performed for determining the priorities of logistics innovation capabilities.

Keywords: Logistics Service Providers, AHP, Logistics Innovation, Logistics Capabilities

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.