Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye ve TRACECA Programına Üye Ülkelerin Dış Ticaretinin İstihdam Açısından Değerlendirilmesi

Derya Gül Öztürk
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Metin Korkmaz
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Küreselleşmenin getirdiği rekabet olgusu, iletişim, ulaşım ve teknoloji alanında ki gelişmeler sonucu taleplerde oluşan farklılaşmalar, üretim yöntemleri ve pazarlama kanallarında ki değişimler ve bunlar ile birlikte tüm dünyada ülkeler arasında dış ticaret hacminin hızla yükselmesi lojistik sektöründe önemli değişimlere neden olmuştur. Bu durum lojistik sektörünün, dış ticarette yaratacağı rekabet gücü ile sürdürülebilir kalkınma açısından önemini artırmaktadır. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden olan lojistik, diğer tüm sektörlere doğrudan veya dolaylı olarak etki etmektedir. Geçmiş yıllarda lojistik kavramı, birçok kişi tarafından sadece taşımacılık fonksiyonunun icra edildiği bir sektör olarak görülmüştür. Geleneksel taşımacılık anlayışı yalnızca “eşya ve belgelerin hareketi” ile sınırlı olmakla birlikte günümüzde lojistik dış ticaretin en önemli fonksiyonlarından biri olarak ülkelere ekonomik, sosyal, politik, stratejik ve askeri vb. alanlarda katkı sağlayan bir sektör haline gelmiştir.Günümüz dünyasında ülkeler, dış ticaret hacimlerini artırmak ve pazar paylarını genişletebilmek adına yeni ulaştırma koridorları oluşturmaya çalışmaktadır. Lojistik sektörü açısından, geliştirilen bu ulaştırma koridorları bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli faktörler arasında görülmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu ulaştırma koridorlarının en kapsamlı olanlarından birisi de Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorudur (TRACECA). Uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıran ve koridor boyunca ekonomik ilişkileri, ticareti ve ulaştırma bağlantılarını geliştirmeyi amaçlayan bu proje “Yeni İpek Yolu” olarak da ifade edilmektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği tarafından desteklenen TRACECA ulaştırma koridoru projesi açıklanmış, amaçları irdelenmiş ve Türkiye’nin üye ülkeler ile dış ticareti istihdam açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TRACECA, Ulaştırma Koridoru, İstihdam, Lojistik, Dış Ticaret, Avrupa Birliği

The Evaluation of Employment in Terms of Foreign Trade in Turkey and TRACECA Program Member Countries

The competition phenomenon that brought by globalization, the differences in the developmental demands of communication, transportation and technology area and changes in production methods and marketing channels and the rapid increase in foreign trade volume between countries all over the world have led to significant changes in the logistics sector. This situation increases interaction with the foreign trade sector and importance of logistics sector in terms of sustainable development creating by its competitiveness. One of Turkey's largest sector of the logistics industry there are direct and indirect relationships with all other sectors. In the past years, the concept of logistics has been seen by many as an industry in which only the transport function is carried out. Traditional transport concept is limited only to "movement of goods and documents" as one of the most important functions of logistics foreign trade today, economic, social, political, strategic and military etc. has become a sector contributing to the fields.In today's world, countries are trying to create new transportation corridors in order to increase their foreign trade volume and expand their market share. In terms of the logistics sector, these transport corridors are seen as important factors in achieving regional development. One of the most comprehensive transportation corridor is Europe-Caucasus-Asia Transport Corridor which Turkey is is a part to the transport corridor. This Project, which facilitates access to international markets and aims to improve economic relations, trade and transport links along the corridor is also referred to as the "New Silk Road".In this study, TRACECA transport corridor Project which is supported by the European Union, is explained, its objectives are discussed and Turkey's foreign trade with member countries is evaluated in terms of employment.

Keywords: Foreign Trade, European Union, TRACECA, Transportation Corridor, Employment, Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.