Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Kamu Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyetin Bireyin Genel Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modelleri İle Analizi

Fehim Bakırcı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ahmet Fatih Aydemir
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ebubekir Karabacak
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Her birey, yaşadığı hayatta doğası gereği mutlu olma arzusu taşımakta ve bu durumu başarabilmek adına da çaba göstermektedir. “Mutlu Olma” veya “Memnuniyet Duyma” algısı ise tamamı ile bireyler tarafından kişisel bir değerlendirme neticesinde ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde “Yaşam Memnuniyeti” kavramı ise bireyin sürdürmekte olduğu yaşantısından ne derece mutlu olduğunun bir ölçüsü olarak ifade edilmektedir. Dolayısı ile kişisel faktörlerin yaşam memnuniyeti algısı üzerinde yadsınamaz bir etkisinin olduğunu söylemek ne kadar doğru ise çevresel faktörlerin de bu algıyı önemli ölçüde etkilediğini söylemek o derece doğru olacaktır. Bu noktada toplumsal refah açısından yaşam memnuniyetinin istenilen düzeyde sağlanabilmesi temel amacıyla devletler tarafından vatandaşlarına sunulması gereken çeşitli kamu hizmetlerinin olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de bireylere sunulan; Sağlık Hizmetleri, Asayiş Hizmetleri, Adli Hizmetler, Eğitim Hizmetleri, Sosyal Güvenlik Hizmetleri ve Ulaştırma Hizmetleri gibi çeşitli kamu hizmetlerinden memnun olma düzeyinin genel yaşam memnuniyetini nasıl ve ne derece etkilediği özel olarak çalışmamızın konusunu ve amacını oluşturmaktadır. Bu maksatla çalışmada; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2003 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve en geniş kapsamıyla 2013 yılında yapılan “Yaşam Memnuniyet Araştırması” verileri kullanılmış, mevcut durum tespiti yönünde istatistiksel analizler yapılarak ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Bağımlı değişken olarak yaşam memnuniyeti düzeyi, bağımsız değişkenler olarak ise bahsi geçen kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyleri alınmış ve nitel değişkenli ekonometrik modellerden “Genelleştirilmiş Sıralı Logit Model” vasıtasıyla tahminleme yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmetleri, Yaşam Memnuniyeti, Genelleştirilmiş Sıralı Logit Model

The Analysis by Utilizing Generalized Ordered Logit Models of the Effect of Satisfaction with Public Services in Turkey on General Life Satisfaction of Individual

Every individual by nature desires to be happy in life and strives to success this. Perception of “Being Happy” or “Being Contempt” is created by evaluation conducted by individuals. Concept of “Life Satisfaction” is a criterion which depicts the situation to what extent the individual is happy about the life he or she sustains. Consequently, personal factors have an effect on life satisfaction for sure. And environmental factors have an effect on it as well. In this context, there are some public services that should be provided by governments to its citizens to maintain life satisfaction at a desired level. In this direction, the main purpose of the study is to determine how and to what extent the public services such as Health Care Services, Public Security Services, Legal Services, Education Services, Social Security Services and Transportation Services. For the purpose of the study, data of “Life Satisfaction Research” that was conducted by Turkish Statistical Institute in 2013 is utilized, statistically analyzed and the results are interpreted to shed a light on the current issue. The level of life satisfaction is used as a dependent variable and the level of satisfaction with mentioned public services are used as dependent variables. "Generalized Ordered Logit Model" was also used from the econometric models of qualitative variable.

Keywords: Life Satisfaction, Generalized Ordered Logit Model, Public Services

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.