Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin 2010-2017 Döneminde Gelişimi: 26 Düzey 2 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme

Adem Üzümcü
Prof. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Murat Akça
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Ülkemizde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları, geçmişten günümüze devam eden önemli ekonomik problemlerden birisidir. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak açısından kamu yatırımlarının geri kalmış bölgelere yönlendirilmesi yanı sıra özel sektörün bu bölgelere gelmesini sağlayacak yatırım teşvik tedbirlerinin sağlanması oldukça önemlidir. Ülkemizde, 1967’den günümüze yatırım teşvikleri sağlanmaktadır. Yatırım teşvikleri mevzuatı ve teşvik kapsamına giren illerin bu dönem boyunca değiştiği gözlenmektedir. En güncel ve en kapsamlı yatırım teşvik tedbirleri ülkemizde Nisan 2012’de verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, bu çalışmada, Türkiye’de bölgesel kalkınma açısından verilen yatırım teşviklerinin önemi üzerinde durulmakta ve 2010-2017 döneminde sağlanan yatırım teşvikleri Türkiye geneli ve 26 Düzey 2 Bölgesi çerçevesinde ele alınmaktadır. Bildiride, öncelikle Türkiye geneli için 2010-2017 döneminde verilen teşviklerin genel gelişimi, sektörlere göre dağılımı ve türleri ele alınmaktadır. Ayrıca Düzey 2 Bölgeleri bağlamında sağlanan yatırım teşviklerinin bu dönemdeki gelişimi incelenmekte, yatırım teşviklerinin Düzey 2 bölgelerinde sektörlere göre dağılımı ve türleri üzerinde durulmaktadır. Düzey 2 Bölgeleri bağlamında yatırım teşviklerinden hangi bölgelerin daha fazla yararlandığı ve hangi sektörlerde yoğunlaşma olduğu da analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düzey 2 Bölgeleri, Bölgesel Kalkınma, Yatırım Teşvikleri

Development of Investment Incentives in Turkey in the Period of 2010-2017: An Analysis on 26 Nuts-II Regions

The disparities in development between regions in our country are one of the important economic problems that continue from past to present. In order to reduce developmental disparities between regions, it is very important to provide investment incentive measures to ensure that public investments are directed to the backward regions and that the private sector can come to these regions. In our country, investment incentives have provided since 1967. It has been observed that the investment incentives legislation and cities that included in the scope of incentives changed during this period. The most up-to-date and most comprehensive investment incentive measures have been introduced in our country in April 2012. In this context, this study emphasized the importance of regional development is given in terms of investment incentives and investment incentives provided in Turkey during the period 2010-2017 are discussed in the framework of Turkey in general and 26 NUTS II Regions. In this paper, firstly the 2010-2017 periods to promote the overall development of the whole of Turkey, and species distribution are handled by sector. In addition, the development of investment incentives provided in the context of the NUTS-II Regions is examined and the distribution and types of investment incentives in the NUTS-II regions are analyzed. In the context of the NUTS-II Regions, it is also analyzed which regions are more benefited from investment incentives and which sectors are concentrated.

Keywords: Investment Incentives, NUTS-II Regions, Regional Development

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.