Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Yeşil İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Yansımaları

Gülşen Sarı Gerşil
Dr. Öğr. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Serap Kalfaoğlu
Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Endüstrileşmenin getirmiş olduğu çevre kirliliği yaşanabilir bir çevre gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu farkındalık, ülkelerin sürdürülebilir yeşil ekonomiye yönelmesine yol açmıştır. Günümüz sürdürülebilir ekonomik sistem çerçevesinde; ekoloji, çevresel faktörler ve kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanması ile birlikte yeşil istihdam kavramı da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda sıkça tartışılan konular arasında; yeşil ekonominin ortaya çıkardığı “yeşil işler” yapısı ve özelikleri itibariyle geleceğin istihdam alanı olarak görülmektedir. Yeşil işlerin karakteristik özellikleri bakımından çevre dostu işler olmasının yanı sıra nitelikli ve eğitim gerektiren düzgün işler olarak tanımlanmasıdır. Bu çalışmada, yeşil işler ve yeşil istihdam kavramsal boyutlarıyla tartışılarak, sektörel bazda istihdam alanları ve uygulanan kamu politikalarının işgücü piyasalarına yansımaları belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İşgücü Piyasası, Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi, Yeşil İstihdam, Yeşil İşler

The Reflections of Green Employment on the Labor Market in Turkey

Environmental pollution caused by industrialization has revealed the necessity of a habitable environment. This awareness has led countries to adopt sustainable green economy. Within the framework of today's sustainable economic system, thanks to ecology, environmental factors and corporate social responsibility have gained importance, the concept of green employment has started to be used frequently. Among the topics that are constantly discussed in recent years are; “green jobs” that the green economy reveals, are seen as a field of employment of the future in the context of their structure and characteristics. Green jobs are defined as qualitative and require training as well as environmentally friendly in terms of their characteristics. In this study, besides green jobs and green employment will be discussed with the conceptual dimensions, sectoral employment areas and the reflections of applied public policies on the labor market will be tried to be determined as well.

Keywords: Labour Market, Green Jobs, Green Employment, Sustainable Green Economy

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.