Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma Altyapısı ve Bölgesel Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Cem Saatçioğlu
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Orhan Karaca
Dr., Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., İstanbul, Türkiye

Ekonomi teorisi ulaştırma altyapısı ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki öngörür. Ulaştırma, hammaddelerin ve ara mallarının üretim yerlerine, mamul maddelerin de pazarlara taşınmasını sağlamaktadır. Ayrıca ulaştırma emek faktörünün mobilitesini de arttırmaktadır. Böylece ulaştırma bir taraftan iç pazarın genişlemesini sağlamakta, bir taraftan da bölgesel iş bölümünün ve uzmanlaşmanın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu gelişmeler de verimliliği arttırarak ekonomik büyümeye destek olmaktadır. Bu çalışmada ulaştırma altyapısı ile Türkiye’deki bölgesel ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada 26 bölgenin 2004-2014 dönemine ilişkin verileri kullanılarak yatay kesit ve panel veri regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre, ulaştırma altyapısının Türkiye’deki bölgesel ekonomik büyüme üzerinde, teoride öngörüldüğü gibi, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma Altyapısı, Bölgesel Kalkınma, Ekonomik Büyüme

Transport Infrastructure and Regional Economic Growth: The Case of Turkey

The economic theory predicts a positive relationship between transport infrastructure and economic growth. Transportation provides the movement of raw materials and intermediate goods to manufacturing sites and end products to the markets. Also, transportation increases the mobility of labor factor. Consequently, transportation ensures the expansion of domestic market while paving way for the creation of regional work sharing and specialization. These advancements support the economic growth through enhancing productivity. In this study, the relationship between transport infrastructure and regional economic growth in Turkey is investigated. Cross-sectional and panel data regression analyses were conducted, using data for 26 regions over the period 2004-2014, in the study. According to the findings reached in the study, transport infrastructure, as stated in the theory, has a positive and statistically significant impact on regional economic growth in Turkey.

Keywords: Economic Growth, Transport Infrastructure, Regional Development

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.