Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Üretim Yapan İşletmelerin Tedarik Zinciri Stratejileri: Erzurum İlinde Bir Uygulama

Dilşad Güzel
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sena Asar
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

İşletmelerin küreselleşmesi ve bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşması işletmeler arasında ki rekabeti oldukça artırmaktadır. Bu nedenle işletmeler rekabet avantajı sağlayacakları her alanı iyi değerlendirmek zorunda kalmışlardır. Tedarik zinciri yönetimi de, şirketlerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri başlıca alanlardan biridir. Tedarik zincirinde birçok strateji mevuttur. Her işletme kendi faaliyet alanına uygun olan stratejileri belirler ve kullanır. Bu çalışmada, Erzurum ilinde üretim yapan işletmelerin tedarik zinciri stratejilerini uygulayıp uygulamadıkları ve uygulayan işletmelerinde hangi stratejileri kullandıkları araştırılmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış olup, 97 işletmeye uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS.20 paket programı yardımı ile analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Erzurum da üretim yapan işletmelerin; verimli tedarik zinciri, duyarlı tedarik zinciri, güvenilir tedarik zinciri (riskten korunma odaklı) ve çevik tedarik zinciri olmak üzere 4 farklı strateji benimsedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Stratejileri

Supply Chain Strategies in Manufacturing Companies: A Case Study in Erzurum

Globalization of companies and spread of use of information technologies has increased competition among companies. That is why; companies have to take advantage of every field in where they can have e competitive advantage. Supply chain is one of the fields where companies can have a competitive advantage. There are many strategies to form a supply chain. Each company specifies and utilizes proper strategies related to its field of expertise to form a proper supply chain. In the study, the situations whether manufacturing company in Erzurum carry out strategies to form an efficient supply chain and if so, which strategies they are carry out has been researched. And for this this purpose a questionnaire has been prepared and the respondents have been interviewed face to face. And data obtained from the questionnaire have been analyzed by utilizing SPSS packet program. According to the analyses it is been concluded that the manufacturing companies that are situated in Erzurum use and utilize for different supply chain strategies which are strategy for efficient supply chains, for responsive supply chains, for risk hedging supply chains, for agile supply chains.

Keywords: Supply Chain Strategies, Supply Chain

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.