Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yenilik Performansının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Derya Gül Öztürk
Arş. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Yenilik, günümüzün giderek karmaşıklaşan ve hızla değişen çevresinde örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi ve değer yaratabilmesinde en önemli kavramlardan birisidir. Genel anlamda, yeni bir ürün, hizmet, süreç veya yeni olan herhangi bir şey yapmak olan yenilik örgütlerin çevreye uyum sağlayarak yeni ürün ve hizmetler yaratmalarına ve daha üstün performans elde etmelerine yardımcı olmaktadır. İşletmelerin küreselleşme ve teknolojideki gelişmeler neticesinde artan rekabetçi çevre koşulları karşısında hızla değişen müşteri beklentilerine cevap verebilmek için yenilik performanslarını artırmaları gerektirmektedir. Bir işletmenin yenilik performansı sahip olduğu ekonomik gücün yanı sıra çalışan personelin niteliğine de bağlıdır. Araştırmanın amacı, yenilik performansının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmanın kapsamı Samsun Organize sanayi bölgesinde sağlık sektörüne yönelik üretim yapan bir imalat işletmesinde çalışan 209 işgören olarak belirlenmiştir. Anket tekniğinin kullanıldığı çalışmada, soru formunun birinci kısmında çalışanların demografik özellikleri, ikinci kısmında ise Yenilik performansı ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Veriler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi) ve varyans analizi (ANOVA) yöntemleri kullanılarak SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; çalışanların yenilik performanslarında; cinsiyet, medeni durum, hizmet süresi ve eğitim durumu değişkenlerine göre önemli farklılık olduğu saptanmıştır. Katılımcıların işletmedeki pozisyonlarına göre (işçi, müdür vb.) yenilik performansı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Yenilik Performansı, Demografik Özellikler

Investigation of Innovation Performance According to Demographic Features

Innovation is one of the most important concepts in today's increasingly complex and rapidly changing environment to enable organizations to maintain sustainable competitive advantage and create value. In general terms, innovation is improve a new product, service, process or anything new is helping organizations adapt to the environment and create new products and services and achieve superior performance. Increasingly competitive environmental conditions as a result of globalization and technological developments, increasing and rapidly changing customer demands and expectations require businesses to improve their innovation performance. Businesses need to improve their innovation performance in order to respond rapidly changing customer expectations in the face of increasingly competitive environmental conditions as a result of globalization and technological developments. Innovation performance of an enterprise depends not only on the economic strength it has, but also on the quality of its employees. The aim of the research is to examine whether the innovation performance differs according to the demographic features. The scope of the research was determined as a 193 employee who were operating in manufacturing operation for the health sector in the Samsun Organized industrial zone. In the study where the questionnaire was used, the first part of the questionnaire included the demographic characteristics of the employees and the second part of the questionnaire was about innovation performance. The data were evaluated in the SPSS 21.0 program using the significance test (t test) and variance analysis (ANOVA) methods for the difference between the two means.According to the results of the study; there was a significant difference in innovation performances of employees; according to gender, marital status, period of service and educational status variables.There was no statistically significant difference in the level of innovation performance according to the positions of (workers, managers, etc.) the participants in the business.

Keywords: Innovation, Innovation Performance, Demographic Features

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.