Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Üniversite Öğrencilerinin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: ESOGÜ Örneği

Fatih Çemrek
Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet durumları belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri arasından, tabakalı basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle, 500 öğrenci rasgele seçilmiştir. Öğrencilere hazırlanan bir anket formu kullanılarak, veriler elde edilmiştir. Söz konusu anketin birinci bölümünde öğrencilerin demografik ve sosyal özelliklerine ilişkin sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet durumlarına ilişkin, 5’li Likert tipinde, 27 adet tutum-davranış soruları yer almıştır. Sorular oluşturulmuştur. Memnuniyet durumlarına ilişkin olarak sorulan tutum sorularından elde edilen cevaplar için Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır ve 6 faktör elde edilmiştir. Bu faktörlerin varyans açıklama oranı % 63 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Memnuniyet, Üniversite Öğrencisi, Açıklayıcı Faktör Analizi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 11

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.