Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Covid-19 Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrencilerin Kurumsal Aidiyet Düzeyine Etkisi: Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Örneği

Burcu Özge Özaslan Çalışkan
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Adıgüzel Mercangöz
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Günümüzde yaşanan COVID-19 pandemi süreci nedeni ile birçok alanda uzaktan çalışma uygulamaları sürdürülmektedir. Esnek çalışma modellerinden biri olan uzaktan çalışma uygulaması, pek çok sektörde olduğu gibi bu süreçte eğitim sektöründe de zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada esnek çalışma modeli olarak nitelendirilebilecek uzaktan eğitimin, öğrencilerin kuruma aidiyet duygusu üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde, hızlı bir biçimde tüm ders materyallerini online ortama büyük başarı ile taşıyan ve eğitim sürecini bu platformda eksiksiz gerçekleştiren İstanbul Üniverisitesi’ ne bağlı Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin tüm lisans öğrencileri araştırma kapsamına dahil edilmektedir. Okula aidiyet duygusunu değerlendirmek için Goodenow (1993) ‘un ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde kullanmak amacı ile geliştirdiği ölçeğin üniversite öğrencileri üzerine bir uyarlaması yapılmaktadır. Bu süreçte doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri yapılarak ölçek çalışmaya uygun biçimde uyarlanmıştır. Örgün eğitimdeki öğrencilerin pandemi sürecinde zorunlu kaldıkları uzaktan eğitim sürecine ilişkin algıları, uzaktan eğitim algı ölçeği ile tespit edilmektedir. Her iki ölçek aracılığı ile elde edilen veriler analiz edilerek, pandemi sürecinde bir zorunluluk haline gelen uzaktan eğitimin öğrencilerin kurumsal aidiyet düzeyi üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Araştırma kapsamında, soru formu aracılığı ile elde edilen cinsiyet, sınıf düzeyi, üniversitenin bulunduğu şehirde ikamet edip etmemeleri ve birlikte yaşadıkları kişi sayısı şeklindeki demografik verilere göre uzaktan eğitim algısı ve kurumsal aidiyet düzeyinin anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği de ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Aidiyet, Pandemi Süreci, Üniversite Öğrencileri, Uzaktan Eğitim

The Effect of Online Education Applications on the Institutional Belonging Level of Students during the COVID -19 Pandemic: The Example of the School of Transportation and Logistics

Due to the current COVID-19 pandemic, distance working practices are continued in many areas. The distance working application, which is one of the flexible working models, is a necessity in the education sector as in many other sectors in this time course. The aim of the study is to investigate the effects of distance learning, which can be described as a flexible working model, on students' sense of belonging to the school. In this pandemic period, Istanbul University is one of the universities that rapidly carry all course materials to the online platform with great success and carry on the education process online. School of Transportation and Logistics at Istanbul University is the scope of the research. In order to evaluate the sense of belonging to the school, the scale developed by Goodenow (1993) is used on the students of the School of Transportation and Logistics at Istanbul University. The scale is adapted to the study by making confirmatory and explanatory factor analyzes. The perceptions of the students in formal education regarding the distance learning process that they have been obliged during the pandemic period is determined by the distance learning perception scale. By analyzing the data obtained from both scales, the effect of distance learning, which has become a necessity during the pandemic period, on the level of institutional belonging of students is investigated. Within the scope of the research, it is discussed whether the perception of distance learning and the level of institutional belonging show significant differences according to demographic data such as gender, class level, whether they live in the city where the university is located and the number of people they live with.

Keywords: Distance Education, Corporate Belonging, Pandemic Process, University Students

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 104-105

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.