Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi: Hamburg Limanı Örneği

Nisa Parıldar Yılmaz
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Türkiye

Lojistik, küresel ticaretin artmasıyla birlikte ülkelere stratejik rekabet avantajı sağlama hususunda önemli bir araç haline gelmiştir. Rekabet yeteneğinin artırılması ve sürdürülebilmesine yönelik eylemler, lojistik hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bunlar arasında entegrasyonun sağlanması ve uzun vadeli stratejik planların yapılmasını kapsamaktadır. Bu eylemler içerisinde en önemlilerinden biri, ülkelerin stratejik noktalarında lojistik üslerin faaliyete geçmesi ve bu üslerin verimli bir şekilde işletilebilmesidir. Lojistik faaliyetler, ülkelerin dış ticaretini zamanında ve düşük maliyetle gerçekleştirebilmesinde belirleyicidir. Lojistiğin öneminin artması ve hizmet faktörünün ön plana çıkmasıyla birlikte, geleneksel terminaller büyümüş, teknolojik gelişmelerle birlikte modernize olmuş, ekonomik, operasyonel ve lojistik faaliyetler açısından küresel ticaretin devamlılığı için önemli alt yapılar oluşturacak konuma gelmiştir. Küresel lojistik hareketlerinin artmasıyla birlikte, lojistik çalışma yapısı ve iş süreçlerinde bazı farklılıklar oluşmuş ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bunlar içerisinde en önemlileri, entegre taşımacılık sisteminin kurulması, trafik sorunlarının önlenmesi ve lojistik maliyetlerinin düşürülmesidir. Belirtilen unsurlar temelinde, lojistik üsler, özellikle bölgesel ve küresel pazarlara erişimin gerçekleşebilmesi açısından, küresel ticaret akışının devamını ve taşımacılık alternatifleriyle lojistiğin koordinasyonunu sağlamaktadır. Üsler, lojistik faaliyetlerinin belirli bir merkezden yürütülmesine imkân tanımaktadır. Üslerin etkinliği ve tercih edilmesinde, teknik ve hukuki alt yapı önemlidir. Bunun yanı sıra coğrafi konum da üslerin tercih edilmesini belirlemektedir zira coğrafi konum, lojistik üslerin geniş bir ticari coğrafyaya ulaşabilmesini sağlamakta ve bu şekilde ticari ilişkilerin hacmini artırmaktadır. Bu durum, üslerin çeşitli ürün gruplarının depolanması ve dağıtılması hususunda işlevselliğini güçlendirmektedir. Lojistik üsler, yük hareketlerine ilişkin süreçlerin tek elden yönetilmesini sağlamaktadır. Üslerin işlevlerini gerçekleştirebilmesi için alt yapı sistemlerinin rasyonel bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir. Üsler, gümrükleme, gözetim, yükün sabitlemesi, kalite kontrolden geçirilmesi gibi işlem ve hizmetlerin sağlanabileceği kapasitede olmalıdır. Lojistik üs içerisindeki en önemli alt yapı sistemleri, depolar ve terminallerdir. Lojistik üslerde, yurtdışına gönderilen ve yurt dışından gelen ürünlerin muhafaza edilmesi için depolar bulunmaktadır. Bu depolar yükün elleçlenmesi ve konsolide edilmesi için elverişli olmalıdır. Diğer bir önemli unsur ise üslerin kurulumunda yer seçimidir. Lojistik üsler, entegre ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştiği yerler olması sebebiyle, yerleşim yerlerinden uzak, liman ve hava alanlarına yakın olmalıdır. Avrupa’da lojistik üslerin kurulumunda bu unsurlar gözetilmiştir. Bu bağlamda Avrupa’nın en önemli limanlarından biri olan ve küresel lojistik üs görevi gören Hamburg Limanı, 2018 yılı Lojistik Performans Endeksine göre birinci sırada yer almıştır. 2019 yılında 136,6 milyon ton iş hacminden 9,3 milyon konteyner elleçleyen Hamburg Limanı, Avrupa’nın üçüncü, Dünya’nın ise on yedinci büyük konteyner limanıdır. Hamburg Limanı, Avrupa için stratejik öneme sahip ve denizaşırı ülkeler arasında köprü görevi gören önemli bir ticaret kapısıdır. Söz konusu Liman, üretim ve tüketim merkezlerini bir araya getirme, taşıma, dağıtım, depolama ve yük elleçleme süreçleri konusunda etkin liman hizmetleri sunmaktadır. Elbe Nehri kenarına kurulu olan ve yüksek lojistik potansiyele sahip Hamburg Limanı, genişletilerek tüm lojistik faaliyetlerin yürütülebildiği ve intermodal taşımacılığa elverişli bir lojistik merkez haline getirilmiştir. Liman içinde demir, kara, deniz ve nehir yolu taşımacılığı imkânlarını barındırmakta, maliyet ve rekabetçi termin süreleri açısından müşterilerine avantaj sağlamaktadır. Bünyesinde beş uzun mesafeli ve iki bölgesel demiryolu hattı barındıran Hamburg Limanı, yüklerin Avrupa’ya uygun son taşıma ücretiyle nakledilmesini sağlamaktadır. Benzer şekilde iç su taşımacılığına da elverişli olan Liman’da, yüklerin taşıması mavnalarla gerçekleştirilmektedir ve mavna ile taşıma, son taşıma modlarından karayoluna nazaran fiyat açısından daha avantajlıdır. Hamburg Limanı’nın karayolu ağı ise taşımacılık açısından oldukça işlevseldir. Liman’ın yoğunluğu ve elleçlediği yük hacmi dikkate alındığında, etkin bir karayolu sisteminin olması gerekmektedir ve bu amaca yönelik olarak çeşitli projeler geliştirilmektedir. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte intermodal taşıma türlerinde sağlanan lojistik akışın yönünde değişiklikler meydana gelecek, trafik sorunlarının çözümüne katkı sağlanacak ve lojistik maliyetleri ciddi oranda düşecektir. Hamburg Limanı çok sayıda kara, deniz ve su yolunun kesişim noktasında bulunmaktadır. Bununla birlikte Liman alanı genişlemeye elverişli değildir ve sınırlarına ulaşmıştır. Bu bakımdan Hamburg Liman İdaresi, limanda gerçekleştirilen yüksek kapasiteli lojistik işlem hacmini optimize etmeye yönelik olarak bulut bazlı bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaktadır. Böylece liman içindeki yük hareketleri, liman çevresindeki mevcut bilgiler ve tahminler, tabletler, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve hatta sürücü kabinlerindeki telematik cihazlar aracılığıyla erişilebilir olmaktadır. Ayrıca sistem, sürücülere Hamburg trafik durumu, boş park alanları ve benzeri pek çok konuda bilgi sağlamaktadır. Liman sınırları içerisindeki trafik yoğunluğu azaltılarak teslimat süreleri kısaltılmaya çalışılmaktadır. Hamburg Limanı, coğrafi konumuyla pazarlara yakın olması, entegre lojistik sistemini bünyesinde barındırması ve gelişen teknolojik alt yapıları kullanarak lojistik hizmetlerine katkıda bulunması sebebiyle bölgesel ve küresel ticaret zinciri içerisinde kilit bir pozisyona sahiptir. Bu özellikleri sebebiyle lojistik bir üs olarak Liman’ın öneminin ilerleyen dönemde artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, Lojistik, Hamburg Limanı, Lojistik Üst

The Importance of Logistics Bases in Global Trade: The Case of Port of Hamburg

With the augmentation of global trade, logistics has become an important tool in providing countries with a strategic competitive advantage. The actions which aim to increase and maintain the capability of competitiveness include improvement of logistics services, achievement of their integration and implementation of long-term strategic plans. One of the most important of these actions is the establishment of logistics bases located at the strategic areas of the countries and the efficient operation of these bases. Logistics activities are significant for countries to conduct their foreign trade on time and at low cost. With the increasing importance of logistics and the service factor, traditional terminals have grown, modernized with technological developments, and facilitated the continuity of global trade in terms of logistics activities. As a result of the improvement of global logistics operations, some differences in function of logistics and management processes and new requirements have emerged. The most important of these are the establishment of an integrated transportation system, prevention of traffic problems and reduction of logistics costs. On this basis, logistics bases ensure the continuation of global trade and coordination of logistics with transportation alternatives, particularly in terms of achieving access to regional and global markets. They give the opportunity to carry out logistics activities from a single center. Technical and legal infrastructure is important in the efficiency and preferability of the bases. Additionally, the geographical location determines the preferability of the bases because it enables the logistics bases to reach a wide commercial geography, thereby increasing trade volume. This situation enhances the functionality of the bases in storing and distributing various product groups. Logistic bases ensure that processes concerning freight movements are centrally implemented. Infrastructure systems need to be organized rationally in order for the bases to perform their functions. Bases should have the capacity to provide procedures such as customs clearance, surveillance, cargo fixing and quality control. The most important infrastructure systems are warehouses and terminals. In logistics bases, there are warehouses for the storage of products which are sent to abroad and come from abroad. These warehouses should be suitable for handling and consolidating the cargo. These warehouses should be suitable for handling and consolidating the cargo. Another important factor is the choice of location for the establishment of the bases. Logistic bases should be far from settlements and close to ports and airports, as they are places where integrated and combined transport activities take place. These factors have been taken into account in the establishment of logistics bases in Europe. In this context, the Port of Hamburg, one of the most important ports in Europe and serving as a global logistics base, ranked first according to the 2018 Logistics Performance Index. Handling 9.3 million containers from 136.6 million tons of cargo volume in 2019, the Port of Hamburg is the third largest container port in Europe and the seventeenth in the world. The Port of Hamburg is strategically an important trade gateway for Europe, which acts as a bridge between overseas countries. It ensures substantial port services thanks to bringing production and consumption centers together and providing transportation, distribution, storage and cargo handling processes. The Port of Hamburg, which is located on the edge of the Elbe River, has been expanded and turned into a logistics center where all logistics activities can be carried out. It is suitable for intermodal transportation and includes rail, land, sea and river transportation facilities. It is also advantageous for its customers in terms of cost and competitive deadlines. The Port, which has five long-distance and two regional railway lines, ensures that the cargo is transported to Europe with the appropriate final transportation charge. Moreover, it is suitable for inland water transportation. Cargo may be transported by barges, which is more advantageous in terms of price compared to the last transportation modes. Its road networks are quite functional in terms of transportation. In consideration of the volume of cargo that the Port handles, a well-functioning highway system should be present. Various projects have been developed for this purpose. With the achievement of these projects, the direction of the logistics flow provided by intermodal transport types shall change, traffic problems shall ease, and logistics costs shall significantly decrease. The Port of Hamburg is located at the intersection of many land, sea and water ways. However, its area is not suitable for expansion and has reached its limits. For this reason, Hamburg Port Authority employs cloud-based information and communication technologies to optimize the high-capacity logistics transaction volume, thereby freight movements in the Port and information and forecasts around the Port be accessible through tablets, computers, smart phones and even telematics devices in the driver’s cabins. Moreover, the system which is performed provides drivers with information on traffic conditions in Hamburg, free parking spaces and many more. Delivery times are aimed to be shortened by reducing the traffic density within the boundaries of the Port. The Port of Hamburg has a key position in the regional and global trade chain thanks to its proximity to the markets with its geographical location, its integrated logistics system, and its contribution to logistics services with its sophisticated technological infrastructure. Thus, it is projected that the significance of the Port as a logistics base shall increase in the future.

Keywords: Logistics, The Port of Hamburg, Transportation, Logistics Base

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 16-20

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.