Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Hizmet Kalitesinin Dış Ticaret İçin Önemi

Süreyya Kovacı
Dr. Öğr. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye

Ekonomik gelişme farklılıklarını açıklayan en temel faktörlerden birisi dış ticarettir. Dış ticaretin kaynak tahsisinde ve kullanımında etkinlik sağlaması, insanların yaşama standartlarını arttırması, istihdam fırsatları oluşturması ve yeni teknolojileri kullanma imkânı sunması açısından ülke ekonomileri için avantajları bulunmaktadır. Öte yandan aşırı bağımlılık, yeni firmalara adaletsizlik, ulusal güvenliğe yönelik tehditler ve doğal kaynaklar üzerinde baskı gibi önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Bu nedenle dış ticareti etkileyen faktörlerin incelenmesi önemlidir. Ülkelerin sahip oldukları gelir düzeyi ve nispi fiyatlar dış ticareti etkileyen temel faktörlerdir. Nispi fiyatlar, üretim maliyetleri ve taşıma maliyetlerine göre belirlenmektedir. Lojistik hizmet kalitesi, fiyatlarda farklılaşmaya neden olduğundan dış ticaret için oldukça önemlidir. Bu çalışmada lojistik hizmet kalitesinin dış ticaret için önemi incelenmiştir. Çalışmada, lojistik hizmet kalitesi olarak Dünya Bankası tarafından üretilen lojistik performans endeksi kullanılmıştır. Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde lojistik performans endeksi verileri dış ticaret verileri ile karşılaştırılmıştır. Lojistik performans endeksi yüksek olan ülkelerin genel olarak dış ticaret fazlası verdiği, lojistik performans endeksi düşük olan ülkelerin ise genel olarak dış ticaret açığı verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 44 Avrupa ve Merkezi Asya ülkesinin dâhil olduğu 2018 yılı verileri kapsamında, lojistik hizmet kalitesi ve dış ticarete açıklık ilişkisi yatay kesit regresyon analizi ile incelenmiştir. Bu çerçevede ülkelerin lojistik hizmet kalitesi ve dış ticarete açıklığı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bu sonuç, lojistik hizmet kalitesi yüksek olan ekonomilerin dış ticaret yönünden oldukça avantajlı konumda olduğunu ve dış ticarette lojistik hizmet kalitesinin temel belirleyicilerden biri olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Hizmet Kalitesi, Ekonomik Gelişme, Dış Ticaret

The Importance of Logistics Service Quality for Foreign Trade

One of the main factors explaining the differences in economic development is foreign trade. Foreign trade has advantages for the national economies in terms of efficiency in resource allocation and use, increasing people's living standards, creating employment opportunities, and providing the opportunity to use new technologies. On the other hand, it has significant disadvantages such as overdependence, injustice to new companies, threats to national security, and natural resources pressure. Therefore, it is crucial to examine the factors affecting foreign trade. Income levels and relative prices of countries are the main factors affecting foreign trade. Relative prices are determined based on production costs and transportation costs. Logistics service quality is vital for foreign trade as it causes differentiation in prices. In this study, the importance of logistics service quality is examined for foreign trade. In the study, logistics performance index produced by the World Bank was used as the logistics service quality. In the European and Central Asian countries, it was compared the data of logistic performance index with the data of foreign trade. It is concluded that countries with high logistics performance index generally have a foreign trade surplus, while countries with low logistics performance index generally have a foreign trade deficit. It was also examined the relationship between logistics service quality and foreign trade openness by cross-section regression analysis within the scope of 2018 data, including 44 European and Central Asian countries. A positive relationship between logistics service quality and foreign trade openness of countries has been found in this context. This result reveals that economies with high logistic service quality are in a very advantageous position in terms of foreign trade and logistics service quality may be one of the main determinants of foreign trade.

Keywords: Logistics Service Quality, Economic Development, Foreign Trade

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 41-42

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.