Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Yeşil-Eko Liman Uygulamaları Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Arda Toygar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Yüklerin uluslararası dolaşımında bir noktadan diğer bir noktaya sevkiyatında tonaj bakımından en çok kullanılan ulaştırma modu olarak bilinen deniz taşımacılığında, yüke ve gemiye hizmet verme olanağı sağlayan limanlar, küresel ekonomik büyüme için önemli bir itici güç ve aynı zamanda dünyadaki ana enerji kullanıcısı ve kirleticilerdir. Küresel ticaretin büyümesi, limanların hizmet kalitesinin ve kapasitenin gelişmesine neden olmaktadır. Çevresel hususlar kapsamında geliştirilmekte olan limanların inşası, işletilmesi ve geliştirilmesi sırasında uygulanan politika ve prosedürler, küresel trendlerin ihtiyaçlarına göre gelişmiştir. Deniz taşımacılığı, en çevre dostu ulaşım yöntemini sağlasa da, potansiyel çevresel tehditlerin azaltılması ve limanların ve çevrelerinin sürekli iyileştirilmesi, uluslararası çevre standartları açısından ve çevresel kaygılar bakımından oldukça önemli bir kısımda yer almaktadır. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, toplam kıyı uzunluğu 8333 km olan bir ülkedir. Türkiye’deki toplam illerin %34,5’inin denize kıyısı bulunmaktadır. Türkiye’de toplam 197 adet kıyı tesisi bulunmaktadır. Bu demek oluyor ki, kıyı kesiminde yer alan birçok şehirde bir liman tesisi şehir merkezine yakın bir konumda yer almaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de yeşil-eko liman uygulamalarının hem limanlara hem de limanlara yakın konumda yer alan şehirlere etkilerinin teorik çerçevede değerlendirilmesidir. Kavramsal çerçevede yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’de yeşil-eko liman uygulaması olarak öncelik; atık yönetimi, su kalitesi ve iş güvenliği konularına ayrılmıştır. Fakat, çevre kirliliğine sebep olan gürültü, sera gazından dolayı meydana gelen emisyon ve hava kirliliği, enerji tüketiminin denetimi ve kontrolü, Türkiye’de belirlenen yeşil-eko liman çevresel ölçütlerinde zorunlu tutulmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Liman, Çevre Kirliliği

A Conceptual Evaluation on Green-Ecoport Applications in Turkey

In maritime transportation, which is known as the most used mode of transportation in terms of tonnage in the international circulation of cargoes, the ports that provide service to cargo and ship are an important driving force for global economic growth as well as the main energy users and pollutants in the world. The growth of global trade causes the service quality and capacity of ports to improve. Policies and procedures applied during the construction, operation and development of ports that are being developed within the scope of environmental aspects have developed in line with the needs of global trends. Although maritime transport provides the most environmentally friendly mode of transport, the reduction of potential environmental threats and the continuous improvement of ports and their surroundings is an important part of international environmental standards and environmental concerns. Turkey is surrounded by sea on three sides, is a country with a total length of 8333 km coast. There are 34.5% of the total coastal provinces in Turkey. There are a total of 197 coastal resort in Turkey. This means that in many coastal cities, a port facility is located close to the city center. In this direction, the aim of the study is to evaluate the effects of green-eco port practices on both ports and cities located close to ports in a theoretical framework in Turkey. According to assessments made in the conceptual framework, port priority as the green-eco practice in Turkey; It is divided into waste management, water quality and occupational safety. However it was concluded that the noise causing environmental pollution, occurring due to greenhouse gas emissions and air pollution, energy consumption monitoring and control of the results are not mandatory in designated green-eco port environmental criteria in Turkey.

Keywords: Green Port, Environmental Pollution

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 29-30

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.