Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bartın İlinde Kurumsal Bir Kargo Firmasının Son Bir Yıllık İş Yükünün Analizi

Alper Aytekin
Prof. Dr., Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Ertuğrul Yılmaz
Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Lojistik, insanlığın en temel gereksinimlerinden biri olan varlığını sürdürme ve güvenliğini sağlama olgusuyla beraber gelişmiştir. İnsan toplulukları, güvenliklerini sağlamak için kurdukları korunma gücünü, beslenme ve diğer gereksinimlerini karşılamak için lojistik sistemleri geliştirmişlerdir. Satın alma, nakliye, depolama, gümrük, sigorta, tedarik, talep tahminleri, stok yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, fiyat-barkod, paketleme, müşteri isteklerine göre ürün, rota planlaması ve araç optimizasyonu gibi birden fazla detaylı süreci içerisine alan lojistik sektörü web ağı ve büyüyen bilgi teknolojileri sayesinde bu süreçlerin içerisinden çok daha etkin ve verimli çıkmaya başlamıştır. (Deniz & Gödekmerdan, 2011). Kargo taşımacılığı sanayileşme ve gelişen teknolojinin içerisinde ulaşım sektörü olarak büyüyen ve gelişimini tamamladıktan sonra sıyrılarak başlı başına bir sektör haline gelmiştir. 1980’ler de ulaşım sektöründen tamamen kopan, kendi kurallarını ve hukukunu kuran işleyişi tamamen farklı bir sektör oluşmuştur (Sahavet, 2006). E-ticaretin artması ile kargo firmalarında hareketlenme yaşanmış ve bu durum kargo şirketlerinde önemli düzeyde rekabetin oluşmasına, hizmet kalitelerinin yükseltilmesine, iş yüklerinin artmalarına sebebiyet vermiştir (Karagöz vd., 2019). İş hayatının temel kavramlarından olan iş yükü, belli özelliklere sahip olmasıyla ve kısıtlı zamanda yapılması gereken iş miktarını ifade eder. Çalışanlar için iş yükü geçen vakit ve enerjiyi, iş veren açısından verimli çalışmayı ifade eder (Ardıç & Polatçı, 2009). İş yükünün kısa sürelerde yükselmesi aşırı iş yükünü doğurmakta ve aşırı iş yükü tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı düşüklüğü ve işe karşı negatif düşünceler oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Türkiye’ de 25 araç ile 10 bin sabit acente ile taşımacılık yapan firma mevcuttur. Araştırmada Bartın ilinde faaliyet göstermekte olan bir kargo şirketi seçilmiştir. Şirket yayımda X şirketi olarak belirtilecektir. Bartın ilinde 12 acente 43 araç ile hizmet verilmektedir. Mevcuttaki 12 acenteden birinin seçilmesi ile pandemi dönemi dolayısı ile kısıtlı veriye ulaşılmıştır. Çalışmada Kurumsal anlamda 17 yıldır 81 ilde 700’den fazla şube sayısına ulaşan ve hizmet vermeye devam eden kargo taşımacılık firmasının, Bartın ilinde gelen ve giden olarak aylık bazda iş yükü, 11 aylık verileri analizi ile sağlanacak ve kurumsal kimliğe sahip olan bu işletmenin dağıtım performansı üzerine çalışma yürütülecektir. İş yükünden etkilendiklerini göstermek amacı ile basit bir analiz şekli olan grafik analiz yöntemi kullanılmıştır. Çubuk grafikler ve yığılmış alan grafikleri olarak üç ayrı grafik oluşturulmuştur. Aylık olarak gelen kargo sayıları, aylık olarak giden kargo sayıları ve toplam kargo sayısının çalışan sayısına aylık olarak oranlanmasından oluşan grafiklerden iş yükü analizi yapılarak yorumlamalar yapılmıştır. Çalışan sayılarında aylık olarak değişiklikler olmuştur. Dönem içerisinde çalışanlar üzerindeki iş yükü artmış, zaman zaman ise gerilemeler görülmüştür. Ancak Mayıs 2019 ile Mart 2020 ayları arasında bir karşılaştırma yapıldığında %66 gibi ciddi bir iş yükü artışı görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, Bartın ilinde tek bir kargo firmasının 11 aylık verilerinden faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. İleride yapılacak diğer detaylı çalışmalar ile iş yükünden dolayı işten ayrılma, doyumsuzluk gibi durumların olup olmadığı araştırılabilir ve ölçülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kargo Taşımacılığı, Lojistik, İş Yükü, Karayolu Taşımacılığı

Analysis of the Last One-Year Workload of a Corporate Cargo Company in Bartın Province

Logistics has developed with the fact that it is one of the most basic requirements of humanity, maintaining its existence and ensuring its security. Human communities have developed logistical systems to meet the protection power, nutrition and other requirements they have established to ensure their safety. Purchasing, transportation, storage, customs clearance, insurance, procurement, demand forecasting, inventory management, logistics information system, spare parts support, distribution, price, barcode, packaging product according to customer requirements, such as multi-vehicle route planning and optimization, network and detailed growing information on the web the logistics industry in the process thanks to the technology began to be much more effective and efficient than in the course of these processes (Deniz & Gödekmerdan, 2011). Cargo transportation has grown as a transportation sector in industrialization and developing technology, and after completing its development, it has become a sector in its own right. In the 1980s, a completely different sector was formed, which completely broke away from the transport sector and established its own rules and laws (Sahavet, 2006). With the increase of E-commerce, there has been movement in cargo companies, and this has led to significant competition in cargo companies, increased service quality, increased workloads (Karagöz et al., 2019). Workload, which is one of the basic concepts of Business Life, refers to the amount of work that must be done in a limited time and with certain characteristics. Workload for employees refers to the time and energy spent working efficiently from the point of view of the employer (Ardıç & Polatçı, 2009). An increase in workload in short periods of time leads to excessive workload, and excessive workload can lead to burnout syndrome, emotional exhaustion, desensitization, low personal success, and negative thoughts about work. There are 25 vehicles and 10 thousand fixed agent companies in Turkey. In the research, a cargo company operating in Bartın province was selected. The company will be designated as Company X in the publication. In Bartın province, 12 agencies are served by 43 vehicles. Limited data was reached due to the pandemic period by selecting one of the 12 existing agents. In the study, cargo transportation company, which has reached more than 700 branches in 81 provinces for 17 years and continues to serve, will be provided with monthly workload, 11-month data analysis in Bartin province, and a study on the distribution performance of this enterprise, which has a corporate identity, will be conducted. A simple form of analysis, the graphical analysis method, was used to show that they were affected by the workload. Three separate charts are created as bar charts and stacked area charts. From graphs consisting of monthly incoming cargo numbers, monthly outgoing cargo numbers and a monthly ratio of the total cargo number to the number of employees, workload analysis was performed and interpretations were made. There have been monthly changes in employee numbers. During the period, the workload on employees increased, and from time to time, there were declines. However, when a comparison is made between May 2019 and March 2020, a serious workload increase of 66% is seen when compared. As a result, this study was carried out using 11-month data from a single cargo company in Bartın province. With other detailed studies to be carried out in the future, it can be investigated and measured whether there are situations such as dissatisfaction at work due to workload.

Keywords: Logistics, Cargo Transport, Workland, Road Transport

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0814-1

Sayfa: 23-26

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.