Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

APEC Ülkelerinin Ulaştırma Altyapılarının Karşılaştırılması

Serkan Taştan
Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Kıvanç Halil Arıç
Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Sara Moujahıd
Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Küreselleşen dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler yoğunluk kazanmış ve dünya ticaret hacmi her geçen yıl artış göstermiştir. İlgili süreçte ülkelerin sunmuş oldukları lojistik altyapı olanakları ülkelerin dış ticaret hacimlerine etki edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (APEC) ülkelerinin ulaştırma altyapılarının benzerliklerinin 2008 ve 2019 yılları için kümeleme analiziyle incelenmesidir. Çalışmada kullanılan; karayolu kalitesi, demiryolu altyapı kalitesi, liman altyapı kalitesi, havayolu altyapı kalitesi verileri Dünya Ekonomik Forumu’nun raporlarından, lojistik performans endeksi ise Dünya Bankası veri tabanından alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre 2008 yılında ulaşım altyapı olanaklarındaki benzerlikler açısından APEC ülkeleri 3 kümeye ayrılmaktadırlar. Birinci kümede Vietnam, Rusya, Filipinler, Peru, Meksika, Endonezya ve Çin. İkinci kümede Avusturalya, Şili, G. Kore, Yeni Zelanda, Tayvan, Tayland. Üçüncü kümede Kanada, Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, ABD yer almaktadır. 2008 yılında kümeler kendi aralarında karşılaştırıldığında üçüncü kümede yer alan ülkeler tüm altyapı göstergelerinde en iyi durumdadırlar. İkinci kümede yer alan ülkeler demiryolu altyapı kalitesi haricindeki tüm göstergelerde birinci kümeye kıyasla daha iyi durumdadırlar. Genel olarak en dezavantajlı olan ülkeler birinci kümede yer almaktadırlar. 2019 yılı kümeleme sonuçlarına göre ise ülkeler 6 kümeye ayrılmışlardır. Birinci kümede Vietnam, Filipinler, Peru. İkinci kümede ABD, Tayvan, Malezya, G. Kore. Üçüncü kümede Singapur, Japonya, Hong Kong. Dördüncü kümede Tayland, Meksika, Şili. Beşinci kümede Rusya, Endonezya. Altıncı kümede Yeni Zelanda, Çin, Kanada ve Avusturalya yer almaktadır. 2019 yılındaki kümeler kendi aralarında karşılaştırıldığında üçüncü kümede yer alan ülkeler tüm göstergelerde en iyi durumdadırlar. İkinci kümedeki ülkeler lojistik performans endeksi göstergesi haricinde ikinci en iyi kümedir. Altıncı küme göstergelerin ortalama değerleri açısından üçüncü sıradadır. Birinci kümede yer alan ülkeler ise göstergelerin ortalama değerleri açısından en dezavantajlı küme durumundadır.

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Ulaştırma Altyapısı, APEC

A Comparison of Transportation Infrastructure of APEC Countries

In the globalizing world, economic relations between countries have become intensified and the world trade volume has increased over the last decades. In this respect, the logistics infrastructure opportunities which are offered by the countries can affect the foreign trade volume of the countries. This study aims to in vestigate the similarities of the transportation infrastructures of the Asia Pacific Economic Cooperation Organization (APEC) countries with cluster analysis for the years 2008 and 2019. The variables of the study are; road quality, railway infrastructure quality, port infrastructure quality, airline infrastructure quality, and logistic performance index respectively. The logistics performance index was obtained from the World Bank database and other variables are collected from the World Economic Forum reports. According to the results of the analysis, APEC countries are divided in to three clusters in terms of similarities in transportation infrastructure facilities in 2008. The first cluster consisted of Vietnam, Russia, the Philippines, Peru, Mexico, Indonesia, and China. The second cluster included Australia, Chile, South Korea, New Zealand, Taiwan, and Thailand. The third cluster has formed Canada, Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore, and the USA. When the structure of the clusters examined for 2008, the countries in the third cluster are in the best position in all infrastructure in dicators. Countries in the second cluster performed better than the first cluster in all in dicators, except for the railway infrastructure quality. In general, the most disadvantaged countries are clustered in the first cluster. According to the clustering results for 2019, countries are grouped in to six clusters. Vietnam, the Philippines, and Peru are in the first cluster. USA, Taiwan, Malaysia, and South Korea are in the second cluster. Singapore, Japan, and Hong Kong are in the third cluster. Thailand, Mexico, and Chile are in the fourth cluster. The fifth cluster is included Russia and Indonesia. The sixth cluster consisted of New Zealand, China, Canada, and Australia. When the structure of the clusters has been examined for 2019, the countries in the third cluster are in the best position in all indicators. The countries which are clustered in the second cluster are the second-best cluster except for the logistics performance index in dicator. The sixth cluster takes the third position in terms of the average values of the indicators. On the other hand, the countries in the first cluster formed the most disadvantaged cluster in terms of the average values of the indicators.

Keywords: Transportation Infrastructure, APEC, Cluster Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.