Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Elektrikli Araçların Lojistik Süreçlerinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Yavuz Toraman
Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

Teknolojinin birikimli ilerlemesi sonucunda her geçen gün farklı ürün ve hizmet dijitalleşmektedir. Bu kapsamda yeni teknolojilerin kullanımı bir çok alanda işletmelere ve kişilere fayda sağlamaktadır. Teknolojinin gelişimi lojistik sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Son süreçte ortaya çıkan elektrikli araçlar bunun en önemli örneklerinden birisidir. Enerji maliyetlerindeki artış ve karbon emisyonunun artması gibi nedenler başta olmak üzere pek çok dışsal etken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı araçların lojistik ekosistemine entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır. Araştırma özelinde yeni teknolojilerden birisi olan elektrikli araçlara karşı tutum ve kullanım niyetini etkileyen faktörlerin tespiti üzerinde durulmuştur. Araştırmada algılanan uyumluluk, algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı ve elektrikli araçları kullanma niyeti modeli oluşturan değişkenlerdir. Yeni teknolojilerin kullanıma yönelik yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılan Teknoloji Kabul Modeli (TKM) mevcut araştırmada kullanılarak teorik dayanak sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmada çoklu ilişkilerin açıklanmasında sıklıkla kullanılan Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Kurgulanan araştırma modeli Smart PLS 3 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ise literatüre paralel sonuçlar elde edilmiştir. Algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, tutum ve niyet değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Teslimat, E-Ticaret, Elektrikli Araçlar, Teknoloji Kabul Modeli, Lojistik

A Study on the Use of Electric Vehicles in Logistics Processes

As a result of the cumulative progress of technology, different products and services are digitized days by day. In this context, the use of new technologies provides benefits to businesses and individuals in many areas. The development of technology has also significantly affected the logistics industry. Electric vehicles that have emerged in the last period are one of the most important examples of this. Many external factors, especially the increase in energy costs and the increase in carbon emissions, necessitate the integration of vehicles using renewable energy sources into the logistics ecosystem. In particular, the research focused on the determination of the factors affecting the attitude and intention to use electric vehicles, which is one of the new technologies. In the research, perceived compatibility, perceived usefulness, perceived ease of use, and intention to use electric vehicles are the variables that make up the model. It is aimed to provide a theoretical basis by using the Technology Acceptance Model (TKM), which is frequently used in research on the use of new technologies, in the current research. Structural Equation Modeling (SEM), which is frequently used to explain multiple relationships, was used in the research. The constructed research model was analyzed with the Smart PLS 3 program. As a result of the analysis, results parallel to the literature were obtained. A positive and significant relationship was found between the variables perceived usefulness, perceived ease of use, attitude and intention.

Keywords: Logistics, ElectricVehicles, Delivery, Technology Acceptance Model

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.