Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Otonom Araçlara Hazırlığın Politika ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Abdullah Erdem Boztaş
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burak Can Altay
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Otonom araçların kullanımı dünya çapında yaygınlaşmakta ve dolayısıyla trafikteki kullanım oranlarının daha fazla artacağı öngörülmektedir. Ulaşım teknolojisindeki bu inovatif gelişme tüm paydaşları değişime açık olmak zorunda bırakmaktadır. Otonom araçların ortaya çıkardığı yeni durumların yönetilmesinde devletlere önemli görevler düşmektedir. Birçok ülke bu alanda çalışmalarını hızlandırmış ve yarının gerçeği olan bu teknolojiye hazır hal gelmek için sınırlı kaynaklarını bu alana aktarmaktadır. Ülkelerin otonom araç teknolojisine ne kadar hazır olduğu birçok çalışmanın ana konusu olmuştur. Yapılan literatür taraması otonom araç teknolojisine hazır olma durumunun aşağıdaki kriterlerle belirlendiğini göstermiştir: • Politika ve Yasal Düzenlemeler • Teknoloji ve inovasyon • Altyapı • Kullanıcı Kabulü Tam otonom araçların karar verme mekanizmaları sürüş sırasında bilfiil çalışmakta ve kullanıcıların güvenliği üzerinde direkt bir etkiye sahip olmaktadır. Özellikle kaçınılmaz kaza durumlarında tüm paydaşları (kullanıcı, araç üreticisi, ilgili resmi kurumlar) etkileyen önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında hazırlık kriterleri arasında yer alan politika ve yasal düzenlemelere yönelik yapılacak bir çalışmanın hem literatüre hem de pratik uygulamalara doğrudan katkılar sağlayacağı açıktır. Bu çalışmayla Türkiye’nin otonom araçlara politika ve yasal düzenlemeler açısından ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’nin otonom araçlara politika ve yasal düzenlemeler açısından ne kadar hazır olduğu uzman görüşüne dayalı olarak eş ağırlıklı 7 alt kriter aracılığıyla belirlenecektir. Ayrıca Türkiye’nin hazırlık durumu diğer ülkeler ile kıyaslanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Otonom Araçlar, Türkiye, Politika ve Yasal Düzenlemeler, Hazırlık

Assessment of Readiness for Autonomous Vehicles in Terms of Policy and Legislation: The Case of Turkey

The use of autonomous vehicles is becoming widespread around the world, and therefore, it is predicted that the usage rates in traffic will increase further. This innovative development in transportation technology obliges all stakeholders to be open to change. States have important duties in managing the new situations created by autonomous vehicles. Many countries have accelerated their work in this field and are transferring their limited resources to this field in order to be ready for this technology, which is the reality of tomorrow. The readiness of countries for autonomous vehicle technology has been the main subject of many studies. The literature review showed that the readiness for autonomous vehicle technology is determined by the following criteria: • Policy and Legal Regulations • Technology and Innovation • Infrastructure • User Acceptance The decision-making algorithms of fully autonomous vehicles continuously work while driving and have a direct impact on the safety of users. Especially in unavoidable accident situations, important results that affect all stakeholders (user, vehicle manufacturer, relevant official institutions) emerge. In the light of this information, it is clear that a study on policy and legal regulations, which are among the preparatory criteria, will directly contribute to both the literature and practical applications. With this study, it is aimed to determine how ready Turkey is for autonomous vehicles in terms of policy and legal regulations. The extent to which Turkey is ready for autonomous vehicles in terms of policy and legal regulations will be determined through 7 co-weighted sub-criteria based on expert opinion. In addition, Turkey's preparedness will be compared with other countries.

Keywords: Readiness, Autonomous Vehicles, Turkey, Policy and Legislation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.