Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sivas’ın İhracat ve İthalatının İç Anadolu ve Türkiye Ekonomisine Katkısı

Sercan Poyraz
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Salim Üre
Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Çağatay Karaköy
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Selçuklu döneminden bu yana önemli bir ticaret rotası üzerinde bulunan Sivas, İç Anadolu’nun merkezinde ve Türkiye’nin hem doğusuyla batısını hem de kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan bir konumdadır. Bu coğrafi konum, Sivas’a günümüzde de önemli bir ticaret potansiyeli sağlamaktadır. Şehrin geniş yüzölçümü ve geniş tarım arazilerinin yanında, demir-çelik fabrikası ve demiryolu makineleri üretim tesisi gibi faaliyet alanları ticaret potansiyelinin oluşmasında önemlidir. Ayrıca birisi yeni kurulmakta olan iki organize sanayiye ve bir lojistik köy projesine sahip olan Sivas, dış ticarette de söz sahibi bir şehir olmaya hazırlanmaktadır. Bir ülkenin önemli gelir kapılarından biri ve ekonomik kalkınmanın itici gücü olan dış ticaret; refah seviyesini artırıcı, istihdam oluşturan ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik hayatı destekleyici bir faaliyettir. Bu doğrultuda Sivas’ın dış ticaret faaliyetlerindeki artış hem bölgesel hem de ulusal olarak iktisadi bir gelişme sağlayacak nitelikte olacaktır. Bu çalışmada Sivas ilinin yıllar itibari ile ihracat ve ithalat verileri incelenecek ve şehrin dış ticaretinin Türkiye ekonomisi açısından katkıları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sivas, İhracat, İthalat, İç Anadolu

The Contribution of Sivas' Export and Import to the Economy of Central Anatolia and Turkey

Sivas, which has been on an important trade route since the Seljuk period, is in the center of Central Anatolia and in a position that connects both east and west and north and south of Turkey. This geographical location provides Sivas with an important trade potential today. In addition to the city’s large area and large agricultural lands, activity areas such as iron and steel factory and railway machinery production facility are important in the formation of trade potential. In addition, Sivas, which has two organized industries, one of which is newly established, and a logistics village project, is preparing to become a city that has a say in foreign trade. Foreign trade, which is one of the important income sources of a country and the driving force of economic development; It is an activity that increases the welfare level, creates employment and supports sustainable socio-economic life. In this direction, the increase in Sivas’s foreign trade activities will provide an economic development both regionally and nationally. In this study, the export and import data of Sivas province over the years will be examined and the contribution of the city’s foreign trade to the Turkish economy will be discussed.

Keywords: Central Anatolia, Sivas, Export, Import

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.