Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zinciri Yönetiminde Paris İklim Anlaşmasının Etkilerinin Sürdürülebilirlik Raporları Üzerinden Analiz Edilmesi: Beyaz Eşya Sektöründen Örnekler

Mustafa Deste
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Elif Barik
İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyette bulunan beyaz eşya sektöründeki işletme gruplarının sürdürülebilirlik raporlarının tedarik zinciri yönetimi ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi yöntemi ile elde edilen veriler kavramsal haritalama tekniği ile görsel hale getirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; işletmelerin bu konudaki faaliyetleri genel olarak üç başlıkta değerlendirilebilir. Ürünlerle ilgili, karbon salınımını azaltma ile ilgili ve atıklarla ilgili faaliyetlerin bu başlıkları oluşturduğunu ifade etmek mümkündür. Bu faaliyetler incelendiğinde; ürünler ile ilgili olarak “yeşil” çalışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Karbon salınımı ile ilgili faaliyetlerde ise işletme gruplarının son dönemlerde kendi projelerini ürettikleri ve bu konuya ağırlık verdikleri yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. Atıklar ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ise tüm işletme grupları için çevreyi koruma ve atıkları yönetme faaliyetlerinin önemine yönelik bulgular elde edilmiştir. Ayrıca son yıllarda üretilen ürünlerde ve ürün süreçlerinde atık oluşturmamaya yönelik çalışmalarının önem kazandığına ilişkin bulgularda yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Paris İklim Anlaşması, Sürdürülebilirlik Raporları

Sustainability Reports: Examples from the Household Appliances Industry

In this study, it is aimed to analyze the sustainability reports of business groups in the white goods sector operating in Turkey within the framework of supply chain management and Paris Climate Agreement. For this purpose, content analysis method was used in the study. The data obtained by the content analysis method were visualized with the conceptual mapping technique. According to the findings obtained from the study; The activities of the enterprises in this regard can be evaluated in general under three headings. It is possible to state that activities related to products, reducing carbon emissions and wastes constitute these headings. When these activities are examined; Regarding products, it is seen that “green” studies come to the fore. In the activities related to carbon emission, an evaluation has been made that the business groups have recently produced their own projects and given weight to this issue. When the studies on wastes are examined, findings on the importance of environmental protection and waste management activities for all business groups have been obtained. In addition, it has been determined as a result of the analyzes made in the findings that the efforts to prevent waste in the products and product processes produced in recent years have gained importance.

Keywords: Sustainability Reports, Paris Climate Agreement, Supply Chain Management

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.