Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ticaret ve Kur Savaşlarının Makroekonomik Etkileri

Şerife Merve Koşaroğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

1940’lardan 2008 krizi öncesine kadar geçen süreçte artan küreselleşme faaliyetleri, ülkelerin ticari ve finansal yönden birbirlerine bağımlılık düzeyini artırmıştır. Ülke ekonomilerinin çok hızlı gelişim sürecine girdiği bu dönem, pek çok gelişmekte olan ülke için çeşitli avantajlar sağlamıştır. Olumlu refah etkileriyle birlikte küresel güç dengelerinin değişmesi, dünya ekonomisi için yeni bir dönüm noktası olmuştur. Gelişmiş ülkelerin ekonomik performansını sürdürülebilir kılma çabası ve güçlerini korumaya yönelik faaliyetleri, dünya ekonomisini yeni bir sürece yönlendirmiştir. Çünkü başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin artan ekonomik performansları, gelişmiş ülkeler açısından birtakım endişelere yol açmıştır. 2008 krizinin neden olduğu finansal olumsuzluklar, ülke ekonomilerini korumacı ticaret uygulamalarına yöneltmiştir. İlk olarak kur savaşlarıyla başlayan süreçte, gelişmekte olan ülke paralarının değer kaybettiği izlenmiştir. Ardından 2018 yılında Çin ve ABD arasındaki ticaret gerginliği, dünya ekonomisinin gidişatını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu gelişmelere Covid-19 salgınının neden olduğu olumsuz koşulların da eklenmesi ile, ülke ekonomileri beklenenin üzerinde olumsuz etkilere sahne olmuştur. Sonrasında devam eden küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artan risk potansiyeli, ülke ekonomilerini istikrarsızlığa yöneltmiştir. Makroekonomik göstergeleri olumluya çevirmeyi hedefleyen ülkeler, politika uygulama konusunda yeterli etkinliği sağlayamamış, bu durum uluslararası ticarette dengelerin bozulmasına ve değişmesi sebep olmuştur. Bu çalışmada, ticaret ve kur savaşlarının neden olduğu makroekonomik etkiler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ait makroekonomik göstergelerin karşılaştırılması ile icelenmiş ve mevcut durum ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşı, Kur Savaşı, Makroekonomik İstikrar

Macroeconomic Effects of Trade and Currency Wars

Increasing globalization activities in the period from the 1940s to the pre-2008 crisis increased the level of commercial and financial in terdependence of countries. This period, in which the country's economies entered a very rapid development process, provided various advantages for many developing countries. The change in global power balances with positive welfare effects has been a new turning point for the world economy. The efforts of developed countries to make their economic performance sustainable and their activities to protect their power have led the world economy to a new process. Because the in creasing economic performance of Asian countries, especially China, has caused some concerns for developed countries. Financial negativities caused by the 2008 crisis led the national economies to protectionist trade practices. In the process that first started with currency wars, it was observed that the currencies of developing countries lost value. Then, in 2018, the trade tension between China and the USA significantly affected the course of the world economy. With the addition of the negative conditions caused by the Covid-19 epidemic to these developments, the economies of the countries have experienced more negative effects than expected. The fluctuations in global commodity prices and the increasing risk potential afterward led the national economies to instability. Countries aiming to turn macroeconomic in dicators into positive ones could not achieve sufficient effectiveness in policy implementation, which caused the balances to deteriorate and change in international trade. In this study, the macroeconomic effects caused by trade and currency wars were examined by comparing the macroeconomic indicators of developed and developing countries and the current situation was tried to be revealed.

Keywords: Trade War, Currency War, Macroeconomic Stability

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.