Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Lojistik Performans Endeksi ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki

Salim Üre
Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Çağatay Karaköy
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

İhracat ve ithalat süreçlerinden oluşan dış ticaret kavramı; ülke ekonomilerinin büyümesini, refah seviyesinin ve istihdamın artmasını sağlayan önemli bir faaliyetler bütünüdür. Teknolojik imkanların ve küreselleşmenin bir sonucu olarak, ülkeler arasındaki sınırlar giderek daha şeffaf hale gelmiş ve dünya bütünleşik bir pazar halini almıştır. Dış ticaretin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için lojistik faaliyetlerin de etkin olarak yürütülmesi gerekmektedir. Ülkelerin lojistik alanındaki performansları, dış ticaretlerini de doğrudan etkilemektedir. İnsanlık tarihinin eski devirlerinden bu yana önemli ticaret rotaları üzerinde bulunması ve doğu ile batı arasındaki özel coğrafi konumundan dolayı Türkiye, dış ticarette önemli bir aktör olmuştur. Ayrıca ülkenin Asya ve Avrupa arasındaki karayolu bağlantısını sağlayan bu özel konumunun yanında, birçok limana sahip olması Türkiye’yi doğal bir lojistik üs konumuna getirmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu doğal üstünlük, ülkenin lojistik performansının gelişmesi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Elde edilecek lojistik performans, dış ticaretin gelişmesini sağlayarak iktisadi büyümeyi artıran itici bir güç oluşturacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’nin lojistik performansı ve dış ticareti arasındaki ilişki, 2013-2021 dönemi arasındaki Lojistik Performans Endeksi (LPI), İthalat ve İhracat verileri ile yıllık olarak incelenecektir. Çalışmada kullanılacak verilerden LPI, “Agility” tarafından 2013 yılından bu yana yıllık olarak yayınlanan Yeni Gelişen Pazarlar Lojistik Performans Endeksi bülteninden; ihracat ve ithalat verileri ise Dünya Bankası’na ait veri bankasından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans, Lojistik, İthalat, İhracat

The Relationship Between the Logistics Performance Index and Foreign Trade in Turkey

The concept of foreign trade consisting of export and import processes; It is an important set of activities that ensure the growth of the country’s economies, the level of welfare and employment. As a result of technological opportunities and globalization, the borders between countries have become more transparent and the world has become an integrated market. In order for foreign trade to be carried out efficiently, logistics activities must also be carried out effectively. The performance of countries in the field of logistics also directly affects their foreign trade. Turkey has been an important actor in foreign trade due to its location on important trade routes since ancient times of human history and its special geographical location between east and west. In addition to this special location of the country, which provides the highway connection between Asia and Europe, the fact that it has many ports makes Turkey a natural logistics base. This natural superiority in Turkey creates an important potential for the development of the country’s logistics performance. The logistics performance to be achieved will create a driving force that increases economic growth by enabling the development of foreign trade. In this study, the relationship between Turkey’s logistics performance and foreign trade will be examined annually with the Logistics Performance Index (LPI), Import and Export data for the period 2013-2021. From the data to be used in the study, LPI is from the Emerging Markets Logistics Performance Index bulletin published annually by “Agility” since 2013; export and import data were obtained from the data bank of the World Bank.

Keywords: Logistics, Import, Export, Logistics Performance

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605-07-1307-7

Sayfa: 116-128

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.