Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Veriye Dayalı Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zinciri Koordinasyon Yeteneği İlişkisinde Tedarikçi Koordinasyonun Düzenleyici Rolü

Karahan Kara
Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Endüstri 4.0’ın gelişiyle önem kazanan büyük veri, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti çok çeşitli ve büyük miktarlarda verilerin toplanması ve analiz edilmesine katkı sağlamışlardır. Bu gelişim tedarik zinciri yapılarının evirilmesini ve veriye dayalı tedarik zinciri yapılarına dönüşmesini tetiklemiştir. Tedarik zinciri performansına doğrudan katkı sağlayan tedarik zinciri koordinasyon yeteneği de veriye dayalı tedarik zinciri yapılarında daha da güçlenmiş ve tedarikçi ilişkilerinin iyileşmesine neden olmuştur. Bu çalışmada veriye dayalı tedarik zincirinin tedarik zinciri koordinasyonu üzerindeki etkisi ve tedarikçi koordinasyon ilişkisinin düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Araştırma Trabzon Arsinsanayi bölgesinde faaliyet gösteren imalat firmaları örneklem alanında gerçekleştirilmiştir. Basit rastgele örneklem seçim yöntemiyle Ağustos-Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 383 anlamlı veri elde edilmiştir. Araştırmaya ait iki temel araştırma sorusu ve iki hipotez geliştirilmiştir. Birinci hipotezin test edilmesi için basit regresyon analizi, ikinci hipotezin test edilmesi amacıyla SPSS process ile düzenleyici etki analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda veriye dayalı tedarik zincirinin tedarik zinciri koordinasyon yeteneği üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tedarikçi koordinasyon ilişki düzeyinin düzenleyici etkiye sahip olduğu, yüksek tedarikçi koordinasyon ilişkisi olduğunda veriye dayalı tedarik zincirinin tedarik zinciri koordinasyon yeteneği üzerinde daha fazla etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın son bölümünde tedarik zinciri profesyonellerine ve imalat fabrikası tedarik zinciri yöneticilerine öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri Koordinasyon Yeteneği, Tedarikçi Koordinasyonu, Düzenleyici Etki, Veriya Dayalı Tedarik Zinciri

The Moderator Effect of Supplier Coordination in the Relationship Between Data Driven Supply Chain Management and Supply Chain Coordination Capability

Big data, big data analytics and the internet of things, which have gained importance with the advent of Industry 4.0, have contributed to the collection and analysis of a wide variety of large amounts of data. This development has triggered the evolution of supply chain structures and their transformation into data-based supply chain structures. The supply chain coordination capability, which directly contributes to the supply chain performance, has also been strengthened in data-based supply chain structures and has led to the improvement of supplier coordination. In this study, the effect of data-driven supply chain on supply chain coordination and the moderator effect of supplier coordination relationship were investigated. The research was carried out in the sample area of manufacturing companies operating in Trabzon Arsin Industrial Zone. A total of 383 significant data were obtained between August and December 2021 by the simple random sampling method. Two basic research questions and two hypotheses of the research were developed. Simple regression analysis was used to test the first hypothesis, and moderator effect analysis was performed with the SPSS process to test the second hypothesis. As a result of the analysis, it has been determined that the data-based supply chain has a positive and significant effect on the supply chain coordination capability. In addition, it was concluded that the level of supplier coordination relationship has a regulatory effect in the high supplier coordination relationship and the data-based supply chain has a greater effect on the supply chain coordination capability. In the last part of the study, suggestions are presented to supply chain professionals and manufacturing factory supply chain managers.

Keywords: Data-Driven Supply Chain, Supply Chain Coordination Capability, Supplier Coordination, Moderator Effect

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.