Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Hizmet Sağlayıcıların Uluslararasılaşması Üzerine Bir Literatür İncelemesi

Selami Özcan
Prof. Dr., Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Tuğçe Danacı Ünal
Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Ülkeler arası ticaretin artması ile ivme kazanan uluslararası lojistik faaliyetleri, lojistik hizmet sağlayan işletmelerin dış pazarlara açılmalarında etkili olmuş, hizmet ihracatı kalemleri arasında üst sıralarda yerini almıştır. Bu bağlamda lojistik hizmet sağlayıcıların yurt dışı pazarlara açılmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada lojistik hizmet sağlayıcıların uluslararasılaşmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda uluslararasılaşma modellerinin teorik altyapısı ve hizmetlerin uluslararasılaşması ile ilgili yapılan ampirik çalışmalar detaylı bir literatür taraması ile incelenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular ile lojistik hizmet sağlayıcıların uluslararasılaşma süreci açıklanmış ve bu süreci etkileyen faktörler sıklık analizi ile ortaya çıkarılmıştır. Bu faktörler sırasıyla müşteri ilişkileri ile ilgili faktörler, bilgi teknolojileri, teslimat, dağıtım ve taşıma ile ilgili faktörler, işletmenin sahip olduğu bağlantılar ve network ağı, politik faktörler, hizmetler, altyapı, kalite ve kültür ile ilgili faktörler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet İhracatı, Uluslararası Lojistik, Uluslararasılaşma

A Literature Review on Internationalization of Logistics Service Providers

International logistics activities gain speed with the increase of international trade activities, affect the logistics companies to enter the foreign markets and takes place among the top export service items. In this context, it is important to determine the factors that influence the logistics service providers to expand abroad. This study aims to determine the factors affecting the internationalization of logistics service providers. For this purpose, the theoretical background of internationalization models and the empirical studies on internationalization of services have been examined with a detailed literature review. As a result of the study, the internationalization process of logistics service providers is revealed and the factors affecting this process are found out by using frequency analysis. These factors are determined as factors related to customer relations, information technology, delivery, distribution and transportation, networks, political factors, services, infrastructure, quality and culture.

Keywords: International Logistics, Internationalization, Service Exports

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.