Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

MaaS Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Hüseyin Korkmaz
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bir Hizmet Olarak Mobilite (Mobility as a Service — MaaS) kapsamında gerçekleşen gelişmeler şu ana kadar İsveç ve Finlandiya ülkelerinin öncülüğünde farklı ülkelerde farklı yörüngelerde ilerlemektedir. Ülkelerarası gelişim düzeyleri arasındaki farklılıkların nedenleri hakkında çok az şey biliniyor. Bu bilgi boşluğunu doldurabilmek için bu çalışmada, farklı ve kullanılabilir sonuçlar getirme potansiyeli de göz önüne alınarak, kilit yapılar olarak görülen MaaS paydaşlarının rolü araştırılmaktadır. Öncelikle öncü ülkelerdeki ve Türkiye’deki MaaS gelişmelerinin itici güçlerini ve engellerini tanımlıyoruz. Daha sonra, vakalar arasındaki benzerlik ve farklılıkların analizi yoluyla, MaaS politika yapıcıları ve uygulayıcıları için bir dizi genel çıkarım tanımlıyoruz. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, öncü ülkelerdeki gelişmeler, üst düzey desteğin, kuruluşlar arası iş birliğinin ve kilit paydaşlar arasındaki güvenin önemini göstermektedir. Özellikle ticarileştirme için doğru koşulların yaratılması önem arz etmektedir. Bununla beraber, MaaS vizyonunun geliştirilmesinde ulaştırma sektörünün stratejik ve operasyonel seviyelerindeki paydaşların dahil edilmesiyle ilgili olarak sektörler arası iş birliğine duyulan ihtiyaç yinelenmektedir. Çalışmadan elde edilecek değerlendirmelerin ve uygulanacak teorik çerçevenin, MaaS gelişimine yardımcı olması ve karar vericilere veya politika yapıcılara rehberlik etmesi beklenmektedir. Ayrıca bu çalışmada, Türkiye’de MaaS gelişimi için kurumsal değişimi kolaylaştırmak amacıyla hem uygulamaya dayalı hem de yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu kabul etmenin gerekliliği de vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mobilite, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Hizmet Olarak Mobilite, Engeller

An Assessment on The Development of Mobility as a Service (MaaS)

Developments within the scope of Mobility as a Service (MaaS) are progressing in different processes in different countries, led by Sweden and Finland. Little is known about the causes of the differences in development levels between countries. To fill this knowledge gap, this study explores the role of MaaS stakeholders, who are seen as key constructs, considering their potential to bring various and usable outcomes. Firstly, we identify the drivers and barriers to MaaS developments in leading countries and Türkiye. Following, through analyzing similarities and differences between cases, we identify a set of general implications for MaaS policymakers and practitioners. When the prior studies are examined, developments in leading countries reveal the importance of high-level support, inter-agency cooperation, and trust among key stakeholders. It is crucial to construct the right conditions for commercialization. However, the need for cross-sectoral collaboration is reiterated regarding the involvement of stakeholders at the strategic and operational levels of the transport sector in the development of the MaaS concept. It is expected that the evaluations from this study and the theoretical framework to be applied will help the development of MaaS and guide the decision-makers or policymakers. In addition, this study highlights the necessity of recognizing the need for both practical and structural changes to facilitate institutional change for MaaS development in Türkiye.

Keywords: Mobility as a Service, Mobility, Barriers, Intelligent Transportation Systems

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 28-29

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.