Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Örgütsel Çevikliğin Akıllı Lojistik Performans Üzerindeki Etkisi

Çağatay Coşkun
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Adıgüzel Mercangöz
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Burcu Özge Özaslan Çalışkan
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Teknolojinin hızla gelişim gösterdiği bir çağda, sürekli yenilenme ve artan müşteri beklentileri ile tedarik zincirinde yer alan her bir birimin koordineli olarak çalışabilmesi, faaliyetlerin takibi ve otomasyon ile birlikte lojistiğin birçok alanında, sürecin optimum düzeyde yarar sağlayacağı akıllı lojistik uygulamaları kullanılmaktadır. Çevik bir organizasyonun rekabetçi bir ortamda üstün bir şekilde değer elde etmek, süreç altyapısını ve lojistik performansını artırmak için gerekli bilgilere sahip, kendini yenileyen ve belirsiz bir ortamda başarılı bir şekilde hayatta kalması noktasında akıllı teknolojileri sürece adapte eden yetenekleri ön plana çıkmaktadır. Bilgi teknolojilerinin her alanda sürekli yenilenmesi ve dönüşümünün gerekliliği ile örgütsel çeviklik kavramı, özellikle bilgi sistemleri alanındaki uygulayıcılarından ve araştırmacılardan çok fazla ilgi görmektedir. Çeviklik üzerine mevcut araştırmalar, bilgi sistemlerini genellikle geleneksel bir şekilde kavramsallaştırırken, modülerlik ve üretkenlik gibi özelliklerle tanımlanan açık sistemlere nasıl dönüştüklerini yeterince yansıtmamaktadır. Akıllı teknolojik altyapı bu değişimi yakalamakta ve akıllı sistemlerin kaynak fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için bu dönüşümü kolaylaştırarak sistemlerin sosyo-teknik doğasını vurgulamaktadır. Çalışmada, örgütsel çeviklik cevap verme, esneklik, hız ve yetkinlik olmak üzere 4 farklı boyutta ele alınarak, boyutların ayrı ayrı ve bir bütün olarak akıllı lojistik uygulamalarının başarısı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çalışma, örgütsel çeviklik ve akıllı lojistik başarı kriterleri literatür akışlarının sentezlenmiş bir incelemesini yürüterek bunları birbirine bağlayan ve aralarındaki ilişkiyi vurgulayan kavramsal bir çerçeve geliştirme noktasında literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Çeviklik, Akıllı Lojistik Performans

The Impact of Organisational Agility on Smart Logistics Performance

In an age where technology is developing rapidly, with the continuous renewal and increasing customer expectations, each unit in the supply chain can work in coordination, with the follow-up of activities and automation, smart logistics practices are used in many areas of logistics, where the process will provide optimum benefit. The capabilities of an agile organization that adapts smart technologies to the process in order to successfully survive in a self-renewing and uncertain environment with the necessary information to obtain superior value in a competitive environment, to increase the process infrastructure and logistics performance come to the fore. With the necessity of continuous renewal and transformation of information technologies in every field, the concept of organizational agility attracts a lot of attention, especially from practitioners and researchers in the field of information systems. While current research on agility often conceptualizes information systems in a traditional way, it does not adequately reflect how they evolve into open systems defined by features such as modularity and productivity. Intelligent technological infrastructure captures this change and emphasizes the socio-technical nature of the systems by facilitating this transformation so that intelligent systems can fulfill their resource functions effectively. In the study, organizational agility is handled in 4 different dimensions, namely responsiveness, flexibility, speed and competence, and the effects of the dimensions on the success of smart logistics practices separately and as a whole are investigated. The study contributes to the literature by conducting a synthesized review of the literature streams on organizational agility and smart logistics success criteria, developing a conceptual framework that connects them and emphasizes the interrelationships between them.

Keywords: Organizational Agility, Smart Logistics Performance

International Conference on Smart Logistics Proceedings

International Conference on Smart Logistics Proceedings

E-ISBN: 978-605-07-1308-4

Sayfa: 83-84

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.