Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çalışanların Örgütsel Bağlılığı: İzmir’de Taşıma İşleri Komisyoncuları Üzerine Bir Araştırma

Esra Baran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Ege Öz
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Örgütsel bağlılık, bir kişinin belirli bir organizasyonla özdeşleşmesinin göreli gücü ve belirli bir organizasyona dâhil edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılık kavramı, çalışanları etkileyen birçok faktörü kapsar. Organizasyonlar, çalışanlarının motivasyonunu artırmak için onların ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Örgütsel bağlılık, kuruluşların başarıya ulaşmaları için önemli bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı, İzmir’deki taşıma işleri komisyoncusu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını incelemektir. Taşıma işleri komisyoncusu çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını araştırmak için nicel bir araştırma yöntemi olan anket veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Toplam 83 anket yüz yüze ve online olarak İzmir'deki taşıma işleri komisyoncusu çalışanlarına uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 20.0 yazılım programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın hipotezlerini test etmek için T-test ve ANOVA analizleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Davranış, Örgütsel Bağlılık, Çalışan/İşgören, Taşıma İşleri Komisyoncusu, Nicel Araştıma

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.