Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dördüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Yetenek Boyutlarına İlişkin Bir Araştırma

Berna Kalkan
Öğr. Gör., Bașkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Kenan Aydın
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren Dördüncü Parti Lojistik (4PL) hizmet sağlayıcılarının sunduğu temel faaliyetleri, hizmetleri ve müşterilerini belirlemektir. Ayrıca; 4PL hizmet sağlayıcılarının yetenek boyutlarına ilişkin perspektifi keşfetmektir Araştırmanın amacına yönelik lojistik uzmanlar ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma konusu ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmak için 4PL işletmeleri ve üniversitelerden altı lojistik profesyonel seçilmiştir. Lojistik işletmelerinde çalışan profesyonelleri seçerken UND (Türkiye Uluslararası Taşımacılık Derneği) ve UTIKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Birliği) veritabanı kullanılmıştır. Zaman kısıtı nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Literatürde 4PL anlayışının temelindeki dört yetenekten bahsetmiştir. 4PL hizmet sağlayıcısının dört ana yeteneği aşağıdaki gibi açıklanabilir;

Entegratör : 4PL hizmet sağlayıcılarının bir tedarik zincirini yeniden tasarlama yeterliliğine ve projeleri yönetmek ve paydaşları yönetmek için gerekli becerilere sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Karar Verici: 4PL hizmet sağlayıcının, 3PL sağlayıcılarının yönetimi ve müşteriler için özel lojistik çözümler geliştirilmesi de dahil olmak üzere operasyonları yönetmek için bir karar verici olduğu anlamına gelmektedir.

Bilgi Sağlayıcısı: Bilişim teknolojileri (BT) entegrasyonu, BT altyapısı sağlama, eş zamanlı veri yakalama, verilerin işlenmesi, ihtiyaç duyulduğunda teknik destek konularında bilgi sağlayıcı olarak 4PL işletmeleri gerekli yetkinliğe sahiptir. Böylelikle, bilginin tedarik zincirleri üzerinde kesintisiz entegrasyonunu sağlanabilmektedir.

Kaynak Sağlayıcısı: 4PL hizmet sağlayıcısı varlık yönetimi konusunda gerekli beceriye ve yetkinliğe sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerin içerik analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 4PL hizmet sağlayıcılarının yeteneklerinin alt boyutlarına ilişkin ifadeler keşfedilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışma; 4PL hizmet sağlayıcılarının yetenek boyutlarına ilişkin alt boyutlarını keşfederek literatürde ki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Ayrıca; Türkiye'de faaliyet gösteren 4PL hizmet sağlayıcılarının sahip olduğu yetenek boyutlarına ilişkin bir bakış açısı ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Zaman, maliyet ve derinlemesine görüşmelerin gönüllük esasına dayanması bu çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Dördüncü Parti Lojistik (4PL), Entegratör, Yetenek

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0684-0

Sayfa: 11-12

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.