Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik İşletmelerindeki Depo Çalışanlarının Kadercilik Algılarının İş Güvenliği Endişelerine İlişkin Algılarına Etkisi

Burcu Özge Özaslan Çalışkan
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Çalışmada Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin depolarında görev yapan mavi yakalı depo çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Çalışmada çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla basit regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek üzere Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ve geçerlilikleri içinse faktör analizinden yararlanılmıştır.

Çalışmada Türkiye'deki lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 kişi üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Söz konusu araştırmada iki ayrı ölçekten yararlanılarak geliştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır. Ölçekler beşli likert tipinde geliştirilmiştir. Yapılan basit regresyon analizi sonucunda lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 mavi yakalı çalışandan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda çalışanların kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin endişelerin giderek daha fazla hissedildiği günümüz koşullarında gerek bu konudaki mevzuata ilişkin iyileştirmelerin gerekse de bu konuda yapılan akademik araştırmaların giderek artmaya başladığı görülmektedir. Bu konuda ilgili yazın incelendiğinde lojistik sektöründeki depo çalışanlarının kadercilik algıları ve iş güvenliği endişelerini konu alan çok fazla çalışmanın yer almadığı dikkat çekmiştir. Bu anlamda araştırmanın akademik anlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Çalışma gerçekleştirilirken zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 410 kişi araştırmaya dâhil edilebilmiştir. Bu büyüklükteki örneklem anakütlenin bilinmediği durumlarda anakütleyi temsil edecek büyüklükte bir örneklem olarak kabul edilse de, anakütlenin gerçek büyüklüğü dikkate alındığında genelleme amacına gerçeğe yakın düzeyde ulaşabilmek için daha büyük bir örneklemle çalışmak ileriki çalışmalar için hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Lojistik, Kadercilik

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0684-0

Sayfa: 35-36

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.