Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin İncelenmesi

Sultan Kuzu Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Türkiye’de bireylerin yolcu taşımacılığı hizmetlerine karşı olan memnuniyetlerinin incelenmesi ve bu memnuniyet düzeyinin demografik faktörlerle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bireyin genel mutluluk algısını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek belediyeler, il özel idareler ve bir çok kamu kuruluşu için daha iyi bir hizmet verebilmek adına büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de Hava/Deniz/Demir yolları ile yapılan yolculuklar hala çok sınırlıdır. Kara yolu taşımacılığı bireylerin hayatlarında en az bir kez kullandıkları ulaşım şeklidir. Bu çalışmada bireylerin hem genel olarak ulaşım hizmetlerine bakışı, hem de kara/hava/deniz/demir yollarına olan memnuniyet düzeyleri ayrı ayrı irdelenmiştir. Mikroveri setinde bireylerin bölgelere ve illere göre kodlanmamış olması önemli bir eksikliktir. Bu, araştırmada bölgelere göre farklılıkları saptamayı imkansız kılmıştır. TUİK 2003 yılından bu yana her yıl Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) yapmaktadır. Bu araştırmaya ait mikroveriler belirli bir protokol karşılığında araştırmacılara sunulmaktadır. YMA oldukça geniş bir içeriğe sahiptir ve Mikroveri seti içerisinde; mutluluk, yaşam memnuniyet düzeyi, temel yaşam alanlarındaki memnuniyet, eğitim, sağlık, asayiş, adli, ulaştırma, belediye/il özel idare hizmetlerinden memnuniyet, çevre güvenliği, umut düzeyi, toplumsal baskı algısı gibi çeşitli konularda veriler yer almaktadır. Bu çalışmada da ulaştırma ve belediye/il özel idare hizmetlerinden memnuniyet gibi değişkenler ile demografik faktörler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 2017 yılına ait YMA mikro veri seti kullanılarak, öncelikle Türkiye’deki genel profil tanımsal istatistiklerle özetlenmiş ardından parametrik olmayan testler ile ilgilenilen kategorik değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. İstatistik testler ; Parametrik ve Parametrik Olmayan (Non- Parametrik) Testler olmak üzere 2 temel gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmada da değişkenlerin tümü kategorik değişkenlerden oluştuğu için Parametrik Olmayan Testler tercih edilmiştir. Kullanılan testler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 2017 yılında bu araştırmaya 18-99 yaş aralığındaki 9876 fert katılmıştır. Bunların %33’ü [18-35] yaş aralığında, %40.2’si [36-55] yaş aralığında, %22.7’si [56-75] yaş aralığında ve %4.2’si 76 ve üzeri yaştadır. Ankete katılanların %46.2’si erkek, %53.8’i kadındır. Ayrıca medeni durum açısından incelendiğinde %16.8’i hiç evlenmemiş, %73.2’si evli, %10.1’i ise boşanmış ya da eşi ölmüştür. Sonuç olarak, yaş ve eğitim düzeyinin ulaştırma hizmetinden memnuniyeti etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müşteri Memnuniyeti, Yolcu Taşımacılığı, Hizmet

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0770-0

Sayfa: 128-129

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.