Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kontrat Lojistik ve Lojistik Pazarlama ile Sunulan Lojistik Hizmet. Nitel Çalışma: Ceva Lojistik ve X Firması Örneği

Ömer Ellibeş
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Günümüzde globalleşme ile sınırların ortadan kalkması, hızlı küresel bilgi akışı ve zorlu pazar koşulları ile birlikte rekabet edebilme avantajı sağlamak isteyen işletmelerin, lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımı ile hizmet almaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada kontrat lojistik hizmetlerinin yapısı, önemi ve lojistik pazarlamanın önemini anlatmak amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada kontrat lojistik hizmeti kapsamında Ceva Lojistik firması, lojistik pazarlama örneği olarak x müşterisine sunulan hizmet ele alınmıştır. Çalışmada, nitel veri yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Hizmet Sağlayıcılar, Lojistik, Lojistik Pazarlama, Kontrat Lojistiği

Logistics Service Provided By Contract Logistics and Logistics Marketing. Qualitative Study: Ceva Logistics and X Company Example

Today, with the disappearance of borders with globalization, rapid global information flow and challenging market conditions, it has become inevitable for businesses that want to gain competitive advantage to use outsourcing in logistics processes. From this point of view, in this study, it is aimed to explain the structure and importance of contract logistics services and the importance of logistics marketing. In addition, within the scope of contract logistics service, Ceva Logistics company, as an example of logistics marketing, the service offered to customer x is discussed. In-depth interview technique, which is one of the qualitative data methods, was used in the study.

Keywords: Logistics Service Providers, Logistics, Logistics Marketing, Contract Logistics

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.