Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sürdürülebilirlik Raporlarının Tedarik Zinciri Yönetimi Açsından İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Mustafa Deste
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Turgay Yıldırım
Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Bu çalışmada, işletmelerin yayınlamış oldukları sürdürülebilirlik raporlarının tedarik zinciri yönetimi açısından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, raporlar nitel ve nicel olarak derinlemesine incelenerek içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında değerlendirilecek olan işletmelerin belirlenmesi aşamasında, geçmiş dönem raporları ile bir karşılaştırma yapabilmek için Altuntaş ve Türker (2012) tarafından yapılan çalışmanın modeli örnek alınmıştır. Bu çerçevede, dokuz işletmenin 2020 yılında yayınlanan son güncel raporları araştırma kapsamında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yaklaşık on yıllık bir dönemde işletmelerin raporlarında tedarik zinciri yönetimine ilişkin kavramların daha fazla yer kapladığı belirlenmiştir. Bununla beraber, niceliksek artışın yanında, sürdürülebilir tedarik zinciri, yerel tedarikçi politikası, tedarikçilerin çalışma koşulları ve tedarikçi kavramı gibi tedarik zinciri yönetiminin alt boyutlarına yönelik algılardaki değişimin de raporlara yansıdığını ifade etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilirlik Raporları, İçerik Analizi

A Research on the Evaluation of Sustainability Reports with Content Analysis Method in Terms of Supply Chain Management

In this study, a research was conducted to evaluate the sustainability reports published by enterprises in terms of supply chain management. In the research, the reports were analyzed in depth both qualitatively and quantitatively and evaluated by content analysis method. At the stage of determining the enterprises to be evaluated within the scope of the research, the model of the study conducted by Altuntaş and Türker (2012) was taken as an example in order to make a comparison with the previous period reports. In this context, the last updated reports of nine enterprises published in 2020 were analyzed within the scope of the research. As a result of the analyzes, it has been determined that the concepts related to supply chain management take up more space in the reports of the enterprises for a period of about ten years. However, besides the quantitative increase, it is possible to state that the changes in the perceptions of the sub-dimensions of supply chain management such as sustainable supply chain, local supplier policy, suppliers' working conditions and supplier concept are also reflected in the reports.

Keywords: Sustainability Reports, Content Analysis, Supply Chain Management

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VI. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605-07-1307-7

Sayfa: 100-115

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.