Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Taşıma ve Depolama Faaliyetlerinde Çalışan Kadınların Ergonomik Duruşlarının Reba Yöntemi ile Risk Analizi

Münevver Yakut
Doktora Öğrencisi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gizem Geçgil
Doktora Öğrencisi, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Taşıma ve depolama faaliyetleri lojistik sektörünün temel faaliyetleridir. Burada çalışanlar çeşitli risklere maruz kalmakla beraber bu risklerin başında depolama ve taşıma faaliyetlerinin doğru yapılmamasından kaynaklanan ergonomik riskler gelmektedir. Bu ergonomik riskler özellikle yüklerin doğru kaldırılmamasından kaynaklı kas ve iskelet sisteminde istenmeyen rahatsızlıklara yol açmaktadır. Ergonomik risklerden kaynaklı çalışanlarda sıklıkla bel ve boyun fıtığı şeklinde meslek hastalıkları yaşanmaktadır. Bu çalışmada seçilen işletmedeki kadın çalışanların tüm vücudunun ergonomik olarak risk analizinin yapılması amaçlanmış olup Reba yöntemi (Hızlı Tüm Vücut Değerlendirmesi) kullanılmıştır. Reba yöntemi çalışanların duruşlarından kaynaklı ergonomik risklerin analiz edilmesinde yaygın kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Reba yöntemi ile, çalışanların pozisyonlarından kaynaklı risk seviyeleri ve önem dereceleri tespit edilebilmektedir. Bu yöntemde Reba skoru hesaplanırken ilk olarak vücut A ve B olarak ikiye ayrılır. A skoru boyun, gövde ve bacaklardan; B grubu ise üst kol, alt kol ve el bileklerinden oluşmaktadır. Çalışmada yük kaldırma ve taşıma olmak üzere sıklıkla yapılan iki faaliyet referans alınmış olup 5 kadın çalışanın duruşu gözlemlenmiştir. Çalışanlara ergonomi eğitimi verilip iyileştirme yapıldıktan sonra tekrar risk analizi yapılmış olup çıkan sonuçlar öncekiler ile kıyaslanmıştır. Yapılan analizde iyileştirme öncesi iki çalışanda risk skoru çok yüksek(11),iki çalışanda risk seviyesi yüksek(10 ,8) ,bir çalışanda risk seviyesi orta(7) çıkmıştır. Ergonomi eğitimi verilip iyileştirme yapıldıktan sonra risk skoru daha önce çok yüksek çıkan iki çalışanda yeni skor yüksek(10,8), daha önceki risk skoru yüksek olan iki çalışanda yeni risk skoru orta(10,8) çıkmış ve daha önce risk skoru orta olan çalışanda yeni risk skoru düşük(3) seviye olarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda ergonomik duruşların düzeltilmesi için ergonomi eğitiminin önemli bir katkı sağladığı görülmüştür fakat risklerin tamamen en düşük seviyeye düşürülmesi ve ortadan kaldırılması için tek başına yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reba, Risk Analizi, Ergonomi, Taşıma ve Depolama

Risk Analysis of the Ergonomic Positions of Women Working in Transport and Storage Activities by Reba Method

Transport and storage activities are the main activities of the logistics sector.Employees here are exposed to various risks, but the foremost of these risks is ergonomic risks arising from improper storage and transportation activities. These ergonomic risks lead to undesirable discomforts in the musculoskeletal system, especially due to improper lifting of the loads.Occupational diseases in the form of lumbar and neck hernia are frequently experienced in employees due to ergonomic risks. In this study, it was aimed to make an ergonomic risk analysis of the whole body of the female employees in the selected business and the Reba method (Rapid Entire Body Assessment) was used.The Reba method is one of the most widely used methods in the analysis of ergonomic risks arising from the postures of employees. With the Reba method, the risk levels and importance levels of the employees arising from their positions can be determined.In this method, when calculating the Reba score, the body is first divided into two as A and B. A score from neck, trunk and legs; Group B consists of the upper arm, lower arm and wrist.In the study, two frequently performed activities, namely lifting and carrying, were taken as reference and the posture of 5 female employees was observed.After giving ergonomics training to the employees and making improvements, a risk analysis was made again and the results were compared with the previous ones.In the analysis, before the improvement, the risk score of two employees was very high (11), the risk level of two employees was high (10,8), and the risk level of one employee was medium (7).After the ergonomics training was given and improvement was made, the new score was high (10.8) in two employees with a very high risk score before, the new risk score was medium (10.8) in two employees with a high risk score before, and the employee with a medium risk score before. The new risk score was obtained as low(3) level.As a result of the study, it has been seen that ergonomics education makes an important contribution to the correction of ergonomic postures, but it has been determined that it is not enough to reduce and eliminate the risks completely.

Keywords: Reba, Risk Analysis, Ergonomics, Transport and Storage

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.